Съдържание

Посетители

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„МАРКУС КЪМПАНИ” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАРКУС КЪМПАНИ" ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 225/11.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.07.2014 г. се извърши проверка на място на фабрика за производство на саи, собственост на "Маркус Къмпани" ООД, находягца се в гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади - продължение".
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е производство на саи на ишлеме.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:

  • кроялен цех.;
  • шивален цех;
  • общо складово помещение;
  • помещения за събиране и съхранение на отпадъци; помещение за третиране на отпадъци ( балиране ); компресорна станция;
  • подземен съд за съхранение на дизелово гориво.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 22- 09/15.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед № 225/11.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни", съгласно ЗЗВВХВС, а именно - дизелово гориво, полихлоропренови лепила и грунд за хлориране.

За по - голямата част от употребяваните на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 - REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 - CLP.
Изброените химикали, с изключение на дизеловото гориво, се съхраняват в общия склад за материали на дружеството, а не в специално обособено за целта помещение, което да е изградено и организирано в съответствие с изискванията на чл. 4 и чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационния лист за безопасност на всеки химикал.
Дизеловото гориво се съхранява в подземен резервоар при спазване на изискванията за съхранение отбелязани в неговия информационен лист за безопасност.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"

Организирани източници от горивни процеси.
На обекта е монтиран котел за отопление, който през 2013 г. не е използван.
Към момента на проверката се инсталират четири броя климатични системи със съдържание на охлаждащ агент R 410 Н по 3,2 кг всеки. Дружеството има задължение да въведе и води „Досиета на системите", съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент ( ЕО ) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове ( ДВ, бр. 3/2005 г. с изм и доп. ). Съгласно Приложение № 3 към чл. 31 в досиетата е необходимо да се отразяват извършени проверки за херметичност от лица притежаващи документ за правоспособност издаден от Българска браншова камара по машиностроене. В срок до 15. 02. всяка година дружеството има задължение да представя в РИОСВ - Благоевград годишен отчет по Приложение №6 от цитираната наредба, за предходната година.
Източници на емисии от производствена дейност.
Емисии от летливи органични съединения.
На обекта не се извършва конфекциониране на готови обувки.
Дейността „Производство на обувки" попада в Приложение № 1 към Наредба № 7 /2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации ( ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
В производствените помещения е изградена смукателно - нагнетателна вентилация.
Дружеството е извършило регистрация съгласно чл. 30 л. от ЗЧАВ ( ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп. ) за всички площадки, на които се извършва производствена дейност. В РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок е декларирана консумацията на органични разтворители за 2013 г.. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност на консумацията на органични разтворители.

3.3. Фактор „Отпадъци"

За дейността си на обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове 040199, 040299, 070213, 150101, 150110, 200121.
При проверката се установи, че генерираните от дейността на обекта отпадъци се съхраняват разделно, в обособени за целта места и съдове, обозначени с кодовете и наименованието на отпадъка. Предаването им се извършва въз основа на сключени договори в писмена форма на фирми притежаващи необходимите документи по ЗУО ( ДВ, бр. 53/2012 г. ). Отпадъци с кодове 040199 и 040299 се предават за депониране и за тях е извършена процедура по основно охарактеризиране на основание чл. 36, ал. 6, т. 1 от Наредба №6 ( ДВ, бр. 80/2013 г.)
Количествата и вида на образуваните, събрани и предадени отпадъци се документират в три броя отчетни книги по приложение №1, заверени от РИОСВ - Благоевград. Към момента същите се водят, съгласно параграф №10 от Наредба № 1 ( ДВ, бр. 51/2014 г. ). При предаването на опасните отпадъци са оформени идентификационни документи.
Дружеството извършва оползотворяване на отпадъци от хартиени и картонени опаковки ( R 12 ) чрез уплътняване ( балиране ) посредством балир - преса, монтирана в хале изградено от метална конструкция. За извършваната дейност дружеството не подлежи на регистрация по чл. 35, ал. 3 от ЗУО, съгл. чл. 35, ал. 2, т. 7.
За извършваната от дружеството със собствен транспорт, дейност транспортиране на отпадъци предназначени за депониране, то притежава регистрационен документ издаден от РИОСВ - Благоевград през 2013 г.
Дружеството има задължения по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т. к. е юридическо лице, което въвежда на територията на Република България опаковани стоки, а именно материали, които се използват в производствената дейност, съгласно хипотезата на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци ( ДВ, бр. 100/2013 г. ). За периода от месец септември 2011 г. до месец юни 2014 г. продуктова такса за въведените опаковани стоки не е заплащана.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  1. За всички употребявани на обекта химикали да бъдат изискани от техните доставчици актуални информационни листове за безопасност, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 - REACH и в съответствие е изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 - CLP. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград. Срок: 21.08.2014 г. Отг.: Управителя
  2. Съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде организирано съгласно изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност, както и съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За изпълнението на това предписание РИОСВ - Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 21.08.2014 г. Отг.: Управителя
  3. Да бъде изготвена документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД - 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копия от тези документи да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград. Срок: 21.08.2014 г. Отг.: Управителя

4.2 Фактор „Отпадъци"

  1. 1. Да се завери в РИОСВ - Благоевград отчетна книга по приложение №2 от Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.).
  2. 2. Да се представят в РИОСВ - Благоевград копия от платежни нареждания, удостоверяващи заплащането на продуктова такса за внесени опаковани стоки за периода от месец септември 2011 г. до месец юни 2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на едно или няколко предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.