Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„БИ И БИ - БЪЛГАРИЯ” ООД - с. Абланица, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БИ И БИ - БЪЛГАРИЯ" ООД - с. Абланица,
общ. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 226/11.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.07.2014 г. се извърши проверка на място на фабрика за производство на обувки, собственост на "Би и Би - България" ООД, находяща се в с. Абланица, общ. Хаджидимово ул. „Васил Левски" №1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е производство на обувки на ишлеме.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:

  • кроялен цех.;
  • шивален цех;
  • цех „Конфекциониране";
  • склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • помещения за събиране и съхранение на отпадъци;
  • резервоар за съхранение на дизелово гориво.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 23-09/15.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед № 226/11.07.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни", съгласно ЗЗВВХВС.
За по – голямата част от употребяваните на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които не са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP. Въпреки, че многократно дружеството е изисквало от своите доставчици актуални информационни листове за безопасност, до момента на проверката такива не са му били предоставени.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е организирано в съответствие с изискванията на чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011г. ). В този склад, обаче не е осигурена адекватна вентилация, необходимостта от която е посочена в изискванията за съхранение отбелязани в информационния лист за безопасност на всеки химикал, съхраняван в склада.
Дизеловото гориво се съхранява в специален съд при спазване на изискванията за съхранение отбелязани в неговия информационен лист за безопасност.
Дружеството е изготвило и представя при проверката документация, съответстваща на изискваната в чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. Фактите описани в оценката съответстват на действителното състояние на съхранението на химикали на обекта.
Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата на опасните химични вещества и смеси употребявани през 2013 г.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
Организирани източници от горивни процеси.
На обекта е монтиран котел за отопление изгарящ дизелово гориво, който е с топлинна мощност под 0,5 MW и не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно изискванията на Наредба №1 ( ДВ, бр. 64/2005 г. ).
Източници на емисии от производствена дейност.
Емисии от летливи органични съединения.
В производствените помещения е изградена смукателно – нагнетателна вентилация. В момента на проверката цех „Конфекциониране" не работи.
Дейността „Производство на обувки" попада в Приложение № 1 към Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации ( ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп. ).
Дружеството не е извършило регистрация съгласно чл. 30 л. от ЗЧАВ ( ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп. ) и инсталацията не е вписана в публичния регистър, за което на дружеството е наложен акт за установяване на административно нарушение.
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители за 2013 г. на обекта се превишава праговата стойност на консумацията на органични разтворители ( 5 т), определена в т. 14 от таблица № 1 към приложение №2 от Наредба № 7/2003.
Съгласно представения План за управление на разтворителите ( ПУР ), през 2013 г. инсталацията за производство на обувки е експлоатирана в съответствие с нормите за общи емисии ( НОЕ ). ПУР е утвърден с Решение №Р – 07/2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград.

3.3. Фактор „Отпадъци"
За дейността си на обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове 040199, 040299, 150101, 150102, 150110, 150202, 200121 и 200301.
При проверката се установи, че генерираните от дейността на обекта отпадъци се съхраняват разделно, в обособени за целта места и съдове, обозначени с кодовете и наименованието на отпадъка. Помещението за съхранение на опасни отпадъци е с ограничен достъп. Предаването на всички отпадъци, генерирани от дейността на обекта се извършва въз основа на сключени договори в писмена форма на фирми притежаващи необходимите документи по ЗУО ( ДВ, бр. 53/2012 г. ).
Отпадъци с кодове 040199 и 040299 се предават за депониране и до момента на проверката за тях не е проведена процедура по основно охарактеризиране на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба №6 ( ДВ, бр. 80/2013 г. )
Количествата и вида на образуваните, събрани и предадени отпадъци се документират в отчетна книга по приложение №1, заверена от РИОСВ – Благоевград. Към момента същата се води, съгласно параграф №10 от Наредба № 1 ( ДВ, бр. 51/2014 г. ).
Дружеството има задължения по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т. к. е юридическо лице, което въвежда на територията на Република България опаковани стоки, а именно материали, които се използват в производствената дейност, съгласно хипотезата на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци ( ДВ, бр. 100/2013 г. ). При проверката се установи, че то изпълнява задълженията си, като участва в организация по оползотворяване, за което има сключен договор от 01. 01. 2014 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  1. В склада за съхранение на употребяваните на обекта опасни химични вещества и смеси, да бъде осигурена адекватна вентилация, която да бъде в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 31. 07. 2014 г. Отг.: Управителя

4.2. Фактор „Отпадъци"

  1. Да се представи в РИОСВ – Благоевград документация доказваща провеждането на процедура по основно охарактеризиране съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба №6 ( ДВ, бр. 80/2013 г. ). Срок: 01. 09. 2014 г. Отг: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на едно или няколко предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.