Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„РОБИФИРПЛАСТ” ЕООД – гр. Кочериново

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „РОБИФИРПЛАСТ" ЕООД – гр. Кочериново

 

На основание Заповед № 212/04.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.07.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Робифирпласт" ЕООД, находяща се в гр. Кочериново. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Провери се инсталация за производство на полиетиленови опаковки.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Направление «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. Изменения ДВ, бр. 84 от 2012 г.). При проверката се установи, че в основната си дейност – производство на полиетиленови опаковки, дружеството употребява следните химични вещества и смеси:

  • полиетилен висока плътност, ниско налягане;
  • мастила за флексопечат и разтворители за тях;
  • етилацетат;
  • 1-метакси-2-пропанол.

За всички химикали необходими за флексопечата дружеството притежава актуални информационни листове за безопастност (ИЛБ).
Тези химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, в което съхранението им е организирано съгласно изискванията за съхранение, отбелязани в съответните ИЛБ и в съответствие на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Дружеството е изготвило документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т.11 от цитираната наредба, както и оценката по чл. 9 от нея.
Полиетилена необходим за задоволяване на производствените нужди се съхранява на открито в двора на обекта, за него също са налични ИЛБ.

3.2. Направление «КПКЗ, ЕО и ДА»

„Робифирпласт" ЕООД извършва дейности които, попадат в Приложение № 1, т. 4 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.) извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. Изменения ДВ, бр. 84 от 2012 г.).
Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени щети.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление "КПКЗ, ЕО и ДА"

  1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети като се спазват изискванията на ЗОПОЕЩ и условията в Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ бр. 96/2008 г.) и се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: до 15.09.2014 г. Отговорник : Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

От извършената проверка на „Робифирпласт" ЕООД е съставен Констативен протокол № 13-02/17.07.2014 г.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство e направено предписание и поставен срок за изпълнение.
За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.