Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„АЛБРЕК” ЕООД – с. Мурсалево, общ. Кочериново

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛБРЕК" ЕООД – с. Мурсалево, общ. Кочериново

 

На основание Заповед № 211/04.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.07.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „АЛБРЕК" ЕООД, находяща се в с. Мурсалево. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Инсталация за производство на дървесни пелети от дървесни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

От началото на месец юни 2014 г. Дружеството е преминало от производство на екобрикети към производство на пелети. Не са правени промени в технологичния процес по отношение на сушене на дървесните трици ( ротационна сушилня с директен контакт), променена е само пресата. Като основна суровина за производствената линия се ползват дървесни отпадъци (стърготини). Материалът постъпва в сушилен барабан, където се изсушава до достигане на влажност не повече от 10%. За изсушаване на дървесните трици, димните газове се отделят от котел, в който се изгарят негодни дървени палети. Отработените газове от сушилния барабан се изхвърлят от комин с височина около 4 м. над покривната конструкция на халето. След сушилния барабан дървените стърготини посредством вентилатор се засмукват и постъпват в циклон за утаяване и отиват в дробилка за дораздробяване. Изсушеният и раздробен материал се подава към екструдер за пелетизиране.
Последните собствени периодични измервания са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 г. и 2013 г. Измерванията от 2012 г. показват нарушаване на нормите за допустими емисии по показател прах, за което е наложена текуща месечна санкция.
Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 (ДВ бр. 31/1999 г. с изм. и доп.) собственикът на обекта извършва СПИ не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

При проверката е установено, че на открито се съхраняват малки количества дървесни трици, в сравнение с количествата регистрирани при предходни проверки.

3.2. Направление «КПКЗ, ЕО и ДА»

„Албрек" ЕООД извършва дейности които, попадат в Приложение № 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.) за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.
Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени щети.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление "КПКЗ, ЕО и ДА"

  1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, като се спазват изискванията на ЗОПОЕЩ и условията в Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ бр. 96/2008 г.) и се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: до 15.09.2014 г. Отговорник : Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

От извършената проверка на „Албрек" ЕООД е съставен Констативен протокол №14-02/17.07.2014 г.,
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство e направено предписание и поставен срок за изпълнението му.

За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.