Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екоинженеринг - РМ" ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 208/03.07.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.07.2014 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Звезда", находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от "Екоинженеринг - РМ" ЕООД гр. София. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води;
  • складове за съхранение на химични вещества и смеси;
  • пречиствателна станция за дрениращи и замърсени от хвостохранилището води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 52-11/29.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Води"

ПСОВ „Звезда" фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите", на основание Заповед № РД-955/18.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на смесения поток от дрениращи и замърсени от хвостохранилището води има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008 г., чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-104/11.07.2013 г. на директора на БД ЗБР - Благоевград. ПСОВ се подържа в добро експлоатационно състояние. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като не се спазва честотата на пробовземане - ежемесечно. При проверката е представен 1 брой Лабораторен протокол от провеждания мониторинг за месец юни на 2014 г. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по всички показатели заложени в цитираното разрешително. На обекта няма налични други протоколи от изпитване.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере за физикохимичен анализ.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).
За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност (ИЛБ), като не всички са актуални.
В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на химикалите, в която обаче не е отразена информацията доказваща съответствие или несъответствие с общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси, както не е направена проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответните ИЛБ.
На обекта е налична документация по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, но поради настъпили административни промени в дружеството, към момента на проверката тя не е актуална.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент „Води"

  1. Да се представят в РИОСВ - Благоевград лабораторни протоколи от извършван собствен мониторинг за 2014 г. Срок: 05.08.2014 г. Отг. Управителя

Относно фактор "Опасни химични вещества"

  1. Да бъдат актуализирани документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, като копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ - Благоевград. Срок: 15.09.2014 г. Отг. Управителя
  2. Да бъде актуализирана и допълнена оценката по чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, като копие от нея бъде предоставена в РИОСВ - Благоевград. Срок: 15.09.2014 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство се направени съответните предписания и е поставен срок за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.