Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„БЕЛАР АНТИК” ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЕЛАР АНТИК" ООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед № 210/03.07.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 31.07.2014 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Мебелна фабрика", находящ се в гр. Разлог и експлоатиран от "Белар антик" ООД гр. Разлог. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- лакозаливен цех;
- дърводелски цех;
- цех "Опаковки";
- склад за съхранение на химични вещества и смеси;
- складове за съхранение на отпадъци;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 55-11/31.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Води"

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условия в Разрешително за заустване на отпадъчни води в р. Изток № 43110017/18.02.2013 г., издадено от директора на БДЗБР – Благоевград. Заустват се битово - фекални отпадъчни води, формирани от санитарните възли на фабриката при около 300 заети лица в производството. Пречистването на водите се извършва в пречиствателно съоръжение – двукамерен утаител, което се поддържа в добро експлоатационно състояние.
На основание чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г., с посл. изм. и доп.), в законоустановения срок е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2013 г.
Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като се спазва честотата на пробовземане – на шест месеца. Протоколите се представят своевременно в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения по показателите заложени в цитираното разрешително за заустване.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение, преди заустване в р. Изток за физикохимичен анализ.

3.2. Направление "КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)(ДВ, бр.43/2008 г., посл. изм. бр.53/2012 г.):

  • дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО;
  • извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.

Дружеството е изготвило Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3.3. Фактор "Опасни химични вещества"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).
За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са налични на обекта. Всички опасни химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е изградено в съответствие с изискванията за съхранение посочени в чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), и при спазване на условията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.
Дружеството е изготвило оценката по чл. 9 от цитираната наредба, която е актуална и обективна.
Дружеството е изготвило документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, но в момента на проверката те не са налични на обекта.

3.4. Фактор "Отпадъци"

За отпадъците, които се генерират от дейността на дружеството е проведена процедура по реда на чл.7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.23/2012 г.).
Отпадъците се съхраняват разделно, в специално обособени за целта помещения и съдове. За тях се води отчетност, като се представят отчетни книги съгласно нормативните изисквания. Представен е договор с фирма „Феникс Дупница" ООД гр. Дупница за предаване на отпадъците за последващо третиране.
Дружеството притежава Решение за дейности по оползотворяване и съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.
Дължимата продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки, на основание чл. 36 от ЗУО се заплаща към ПУДООС.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор "Опасни химични вещества":

  1. Да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград копия от документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Срок: 07.08.2014 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирано несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и е поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.