Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Екстрактфарма“ ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екстрактфарма" ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед №202/01.07.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.07.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Екстрактфарма" ЕООД, гр. София, находяща се в землището на с. Баня, общ. Разлог. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на билкови екстракти. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за билкови екстракти;
- котелно;
- складове за суровини, материали и химични вещества и смеси;
- помещение за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е екстракция на билки, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в землището на с. Баня, общ. Разлог.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 71-13/24.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места.
До момента на проверката дружеството е водило отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Съгласно пар. 10 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри отчетните книги по Наредба № 2 важат до изписването им.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че всички употребявани химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.). За технологичните нужди на обекта се употребяват и съхраняват дизелово гориво и етилов алкохол в съответствие с изискванията на текста в информационните листове за безопасност.
Процесът на екстракция на биологично-активни вещества от билки е химичен процес, при който се произвеждат химични вещества. Тези вещества се употребяват като хранителни добавки и за тях не се прилага изискването на чл. 2 от Регламент REACH за регистрация. Към момента на проверката дружеството все още не е идентифицирало произвежданите от него вещества.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

4.1 Да бъдат идентифицирани произвежданите на обекта химични вещества. Информацията за тяхната идентификация да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.10.2014 Отг.: Управител

4.2 В съответствие с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси да бъде изготвена изискваната документация и копие от същата да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.09.2014 г. Отг.: Управител

4.3 Да бъде изготвена оценката за безопасност на съхранение на опасните химични вещества смеси, съгласно чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и копие от същата да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.09.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.