Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Вито 2005“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Вито 2005" ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 199/27.06.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.07.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Вито 2005" ООД, гр. Гоце Делчев, находяща се в с. Брезница, общ. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на саи на ишлеме. Производствената дейност е организирана в два цеха:
- цех кроялен
- цех шивален

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на саи на ишлеме, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в с. Брезница, общ. Гоце Делчев.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 72-13/24.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството не е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Същите не се съхраняват разделно, а се третират съвместно с битовите отпадъци, които се образуват от персонала на обекта. Входящите суровини се вземат на ишлеме от „Пиерик" ООД, гр. Гоце Делчев и готовите саи се връщат отново на доставчика за изработка на обувки.
До момента на проверката дружеството не е водило отчетност на отпадъците. При проверката не се представят договори за предаване на отпадъците, образувани от дейността на обекта.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява малки количества лепило – една кутия седмично. На обекта не се съхраняват опасни химични вещества и смеси. Необходимото количество лепило се доставя ежеседмично и веднага влиза в употреба.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Отпадъци"
4.1 Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.). Срок: 15.09.2014 г. Отг.: Управител

4.2 Да се организира разделното събиране и съхраняване на обекта на отпадъците, образувани от дейността на обекта. Срок: 30.10.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.