Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Пирин мрамор“ АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пирин мрамор" АД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 255/01.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.08.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.
1. Цел на проверката
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • производствена площадка /Цех за тънки плочи, работилница за единични детайли, открит склад за готова продукция, пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - утаител/;
  • замърсени или нарушени терени.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Обектът работи с минимално натоварване на производствените мощности, около 10 % от капацитета, периодично. Изработват се най вече единични изделия като паметници, постаменти, масиви. Годишно се обработва около 200 м3 скална маса.
В деня на проверката производствена дейност не е извършвана.

3.1 Компонент "Земи и почви"
От извършена проверка на производствената площадка и прилежащи на нея терени, включително и трасето на отвеждащ закрит канал за отпадъчни производствени води от обекта до водоприемника Р. Санданска Бистрица, не са констатирани замърсени и нарушени терени, вследствие на дейността на обекта. Изнесени са строителните отпадъци по протежение на отвеждащият канал. Няма следи от изтичане на отпадъчни води по пътя за ж.п. гарата, както и в по ниско намиращите се земеделските земи.

3.2 Компонент "Води"

Издаденото разрешително за заустване на промишлените отпадъчни води, формирани от производствената дейност на цеха за обработка на скални материали, е с изтекъл срок на действие от 13.09.2013 г. / Разрешително № 43120006/2007 г./
Подадени са документи в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане /вх. № 061/26.06.2014 г./, след което ще бъде актуализирано разрешителното за заустване на производствени отпадъчни води. От БД „ЗБР" Благоевград е издадено НП № ПО-02-25/19.05.2014 г. във връзка с Констативен протокол № КД-01-179/14.03.2014 г., при което е установено заустване на промишлени отпадъчни води, без необходимото за това основание /актуално разрешително/.
Към момента на проверката цехът не работи и не се формират отпадъчни води.
От РИОСВ Благоевград е издадено НП № С-3-11/07.05.2013 г.с което е наложена текуща месечна санкция за нарушаване на ИЕО /индивидуалните емисионни ограничения/, заложени в разрешителното за заустване № 43120006/2007 г. в размер на 1151 лв. месечно.
В годишния доклад за изпълнение на условията на разрешителното и към момента на проверката, управителя декларира, че цехът за тънки плочи, който е основен източник на замърсяване на водите по показател „НРВ", след м. април 2013 г. не е работил. РИОСВ - Благоевград не е уведомявана за продължителен производствен престой.
Утаителите са запълнени и обрасли с растителност. Не се почистват поради финансови причини и поради прекъсване работата на основния производствен цех.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.
От изложените по горе констатации, се налага извода, че има нарушаване на нормативните изисквания по отношение на разрешителния режим за заустване на производствени отпадъчни води във воден обект - р. Санданска Бистрица, поддръжката на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води и неговата ефективност за пречистване на водите до определените стойности в разрешителното за заустване.