Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Бистрица“ ООД - Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица" ООД - Благоевград

 

На основание Заповед №258/04.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград на 12.08.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на обект „Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград" с концесионер „Бистрица" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов" № 21, ЕИК: 811152120
1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС № 16-7/2003 г. за инвестиционно предложение „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. Проверени са 8 бр. условия от решението по ОВОС във фаза "По време на експлоатацията и рекултивация":
- II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи;
- ІІ.2 Да не се извършват добивни работи в района на гнездовата колония на бреговата лястовица, защитен животински вид за периода от третата декада на месец април до третата декада на месец юли;
- II.3. Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му.
- II.4. Да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград схема на изгребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването.
- II.5.Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително вземане на мерки за недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.
- II.6.Да се маркират трайно местата с риска за човешкото здраве и живот (езера, работни площадки и др.).
- II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. санитарно – охранителни зони около шахтовите кладенци.
- II.8.Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.
2.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА
Проверката е по изпълнение на изискванията на чл. 18 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в определените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №07-05/12.08.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:
В момента на проверката добив от находището не се извършва. За годината са иззети незначителни количества. Дейности се извършват на промишлената площадка, на която са разположени ТМСИ, депа за инертни материали и др.
3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 16-7/2003 г.
При проверката не са констатирани нарушени и замърсени земи извън преотредените площи. Проверката е извършена извън гнездовия период на бреговата лястовица. При обхода на терен се установи, че има запазена колония на бреговата ластовица. От предходната проверка, извършена на 14.05.2013 г. до момента на настоящата проверка не са образувани метални отпадъци. Утайките от утаителите се депонират на площадката до използването им за рекултивация. Не се допуска замърсяване на р. Струма с масла и нефтопродукти. Местата с риска за човешкото здраве са маркирани като са поставени предупредителни табели. Периодично се поставят и ленти. Не са констатирани нарушения на СОЗ около шахтовите кладенци.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.
3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
На контрол подлежи съхранението на дизеловото гориво. Същото се съхранява в цистерна с обваловка, която е бетонова и непропусклива.
Обваловката е почистена съгласно дадено предписание с КП 04-05/14.05.2013 г.
3.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА
При проверката се установи, че има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, която по съдържание отговаря на Приложение № 1 от Наредба № 1.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.