Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Меандър“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Меандър" ООД - гр. София

 

На основание Заповед № 261/07.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.08.2014 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Млекопреработвателно предприятие", находящ се в с. Черна Места, община Якоруда, експлоатиран от „Меандър" ООД гр. София. Проверката е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по различни компоненти и фактори, влияещи върху околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- цех за преработка на мляко;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 63-11/26.08.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Води"

Предприятието за преработка на мляко (1,5 тона дневно) фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти, които са включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите" на основание Заповед № РД-955/18.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се извършва два пъти годишно.
За заустване на промишления поток отпадъчни води, формирани от измиване на технологичното оборудване, машини, съоръжения и производствените помещения дружеството е притежавало Разрешително за ползване на воден обект р. Дрещенец № 43120028/07.01.2009 г. След изтичане срока на действие на цитираното разрешително за заустване - 07.01.2014 г. има промяна в схемата на заустване, като отпадъчните води постъпват в съществуваща бетонова изгребна яма с обем 100 м3. Изпомпването и извозването на отпадъчните води до ПСОВ гр. Разлог се извършва от „Джи Пи Клиин" ЕООД гр. Разлог, въз основа на сключен договор от 21.08.2014 г. Представени са документи удостоверяващи извършването на услугата. Последното почистване е извършвано през месец юни.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).
На обекта е налична пълната документация по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от наредбата.
За употребяваните на обекта химикали – натриева основа и азотна киселина, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). За съхранение на опасните химични вещества е обособено едно общо помещение, което е с ограничен достъп и обозначена табела. Съгласно изискванията за съхранение, отбелязани в съответните ИЛБ, съхранението в общо помещение е недопустимо и в нарушение.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Във връзка с несъвместимото общо съхранение на натриевата основа и азотна киселина са дадени указания, като до края на проверката азотната киселина е била преместена за постоянно съхранение в помещение, където е разположена централната система за измиване на работните площи и съоръжения.