Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ЗТА” АД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЗТА" АД - гр. Банско

 

На основание Заповед № 272/18.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.08.2014 г. се извърши проверка на място на завод за телекомуникационна апаратура собственост на "ЗТА" АД, находящ се в гр. Банско, ул. „Цар Симеон" № 82.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- металопресов цех;
- цех за нанасяне на галванични покрития;
- участък за нанасяне на прахови покрития;
- ПСОВ;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- помещения за събиране и съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 25 - 09/28.08.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед № 272/18.08.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в три складови помещения – склад за киселини, склад за основи и склад за бои, лакове, грундове, байцове, разредители и масла. И трите помещения са специално обособени за целта, като са спазени всички изисквания за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност, както и изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). Употребявания на обекта цианид се съхранява в специален метален шкаф с ограничен достъп, който в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от цитираната наредба е обозначен с указателна табела, указваща категорията на опасност на съхраняваното вещество. На обекта са налични актуални информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, които са в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
В съответствие с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ), дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията уреждаща организацията на съхранение на опасните химични вещества и смеси на обекта. Съгласно чл. 9 от цитираната наредба е изготвена и е актуална към момента на проверката, оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, употребявани на обекта.

3.2. Компонент „Води"
Отпадъчните води, които се формират на обекта се заустват в канализационната мрежа на град Банско, въз основа на сключен през 2011 г. договор с експлоатационното дружество „В и К" ЕООД, гр. Благоевград, съгласно изисквания на Наредба № 7 ( ДВ, 98/200 г. ). Съгласно чл. 8, ал. 1 от цитирания договор, дружеството има задължението да осъществява два пъти годишно собствен мониторинг на заустваните в градския колектор води. Дружеството изпълнява тези свои задължения и представя в РИОСВ – Благоевград своевременно протоколите от тези изпитвания.
За 2014 г. в РИОСВ – Благоевград е представен един протокол от изпитване, от който се вижда, че няма превишаване на максимално допустимите концентрации на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води, определени в приложение № 2 от цитирания договор.
Локалната ПСОВ, към галваничния цех работи нормално. Води се лабораторен дневник с резултати от собствен контрол на показател „рН", който се замерва автоматично.

3.3. Фактор „Отпадъци"
Дружеството е провело процедура по Наредба №2 ( ДВ, бр. 66/2014 г. ) за всички видове отпадъци, които се образуват от производствената му дейност, а именно: 080115, 110109, 120101, 120103, 120105, 150101, 150202, 160303, 191001 и 200121. При проверката се установи, че генерираните от дейността на обекта отпадъци се съхраняват разделно, в обособени за целта места и съдове, обозначени с кодовете и наименованието на отпадъка. Съхранението на опасните отпадъци е организирано в складови помещения с ограничен достъп.
При проверката се представи една отчетна книга по приложение №1 заверена от РИОСВ – Благоевград, която се води съгласно параграф №10 от ПРЗ на Наредба №1 ( ДВ, бр. 51/2014 г. ). Съгласно направените в нея записи, дружеството е организирало предаване на отпадъци с кодове 110109, 120101, 120103, 191001 срещу писмени договори. За опасните отпадъци се оформят идентификационни документи, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредба №1.
Дружеството притежава регистрационен документ № 01 – РД – 190 – 1/28. 11. 2012 г., за транспортиране на отпадъци с кодове 110109, 120105 и 150101 издаден от РИОСВ – Благоевград. До момента на проверката дружеството е транспортирало единствено отпадък с код 110109, с транспортно средство включено в цитирания регистрационен документ.

3.4. Фактор „Екологична отговорност"
Проверката е във връзка с изискванията на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ( ЗОПОЕЩ ), ( ДВ, бр. 43/2008, с посл. изм. ДВ, бр. 53/2012 г. ).
При проверката се установи, че дружеството извършва дейности по Приложение №1, т. 2 и т. 4, към чл. 3, т. 1 от цитирания закон, а именно дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т. ч. опасни, за които се изисква разрешение или регистрационен документ по ЗУО и дейности по производство, употреба, съхранение, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества, по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Съгласно чл. 18 от ЗОПОЕЩ дружеството е изготвило и представя при проверката, собствена оценка във връзка с непосредствена заплаха за екологични щети, чието съдържание е в съответствие с изискванията на приложение №1 от Наредба №1 ( ДВ, бр. 96/2008 г. ).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.