Съдържание

Посетители

В момента има 444  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица" ООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 278/21.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.09.2014 г. е извършена проверка на място и по документи на обект "Производствена площадка – ТМСИ, депа за инертни материали", както и терени за добив на инертни материали ", находящи се в землище на община Кочериново, експлоатирани от „Бистрица" ООД – гр. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за инертни материали;
- концесионна площ „Кочериново";
- концесионна площ „Крумово".

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 66-11/04.09.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"
Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води от ТМСИ № 43120018/05.06.2008 г., чийто срок е продължен до 06.06.2019 г. с Решение № ПО-01-127/11.09.2013 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район. С цитираното Решение е изменено и максималното дневно количество на заустваните отпадъчни води – от 400 куб.м/ден на 10,80 куб.м/ден.
В законоустановения срок с вх. № 569/20.02.2014 г. в РИОСВ Благоевград, на основание чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2013 година.
Дружеството изпълнява задълженията си за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2014 година в РИОСВ Благоевград са представени 2 броя Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория „Евротест контрол" ЕАД гр. София, като е спазена честотата на пробовземане - на три месеца. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в цитираното разрешително за заустване.
Производствена дейност, свързана с промиване на инертен материал от началото на календарната 2014 година е извършвана епизодично. Съгласно предоставена справка за ползваните водни количества, респективно зауствани отпадъчни води, за периода януари – юли ТМСИ е работила приблизително 15 дни. Към момента на проверката не са се формирали отпадъчни води.
Двата броя утаители са в нормално експлоатационно състояние.

3.2. Компонент „Почви"
Извършена е проверка за установяване състоянието на съседни и близо разположени земеделски земи до промишлената площадка и находищата на пясъци и чакъли „Кочериново" и „Крумово", чийто концесионер е „Бистрица" ООД гр. Благоевград.
Част от „Промишлена площадка" (0,7 дка) попада в трасето на Автомагистрала „Струма". Оформени са депа за суровина /баластра/, преработени фракции инертни материали и едра фракция материал.
Поради това, че липсва ограда или трайни знаци по граничните точки на контурите на площите за добив на баластра и промишлената площадка, не е възможно да се прецени дали има нарушени терени от депонирането на материали извън границите на обекта.
През 2014 г. е извършван добив само от находище „Кочериново".

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Относно компонент „Почви"

  • Да се поставят трайни знаци на граничните точки по контурите за „Промишлена площадка", находище „Кочериново"и находище „Крумово". Срок: 28.11.2014 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.