Съдържание

Посетители

В момента има 338  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Еко хитинг 2012“ ООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Еко хитинг 2012" ООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 238/23.07.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.08.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Еко хитинг 2012" ООД, находяща се в землището на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- 2 броя котли;
- 2 броя сушилни.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на пелети от дървесни отпадъци, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в землището на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев. При проверката е изискан документ за въвеждане в експлоатация на обекта, но такъв не е представен. Представено е копие на разрешение за строеж № 137/20.08.2012 г. Обектът е разположен в бивш стопански двор на с. Мусомища.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 80-13/14.08.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват следните отпадъци:
- отпадъци, неупоменати другаде (от пресяването на триците)
- пластмасови опаковки (от разопаковане на входяща продукция)
- пепел – от изгаряне на дървесни отпадъци в котела
- луминисцентни лампи – след подмяната им с нови.
До момента на проверката дружеството не е извършило класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта, по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). На обекта се приемат за оползотворяване отпадъци от други лица, без наличие на регистрационен документ и договори за приемане/предаване на отпадъци. Дружеството не извършва транспортиране на отпадъци. Готовата продукция се опакова, като част от нея се пуска на вътрешния пазар, а друга част се изнася. При проверката не се представени документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса „опаковки".

3.2.Компонент "Атмосферен въздух"

Триците, които се събират от външни лица се пресяват ръчно със сито, след което постъпват в циклонна сушилня, която се захранва от котел, изгарящ отпадъците от пресяването на триците. Котелът, ситото и част от циклонната сушилна са разположени на открито под навес. Изсушените трици постъпват за последващо сушене в ротационна сушилна с директен контакт, която се захранва от друг котел. Изсушените трици се съхраняват на купчини в халето. Изсушените трици отиват на пелет - преса, след което се пакетират. Производителността на пресата е 300-350 кг/час.
Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол, съгласно чл. 62 (прахообразни и органични вещества) от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На основание чл. 148, ал. 3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда е дадено следното предписание: В 7 (седем) дневен срок да се представи в РИОСВ – Благоевград копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, издадено по реда на Закона за устройство на територията.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На дружеството е дадено едно предписание, със срок за изпълнение 21.08.2014 г.. С вх. № 2639/25.08.2014 г. е представен в РИОСВ – Благоевград Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15). При представяне на документ за въвеждане в експлоатация, ще бъдат дадени предписания за привеждане на обекта в съответствие с екологичното законодателство.