Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ЕЛКЕ “ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Цех за производство на активен въглен и пелети", землище на гр. Кочериново, стопанисван от „ЕЛКЕ " ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 282/26.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.09.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място.
1. Цел на проверката

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • производствена площадка/ открити площи, склад за суровини, производствен цех, помещение за опаковане на готова продукция/

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

В деня на проверката, производствена дейност на площадката не се извършва. Освен охрана на портала, друг персонал и представител на „ЕЛКЕ" ЕООД, гр. Благоевград, не е открит.
Проверени са доколкото е възможно, достъпните помещения и открити площи.
От проверката е установено, че се извършва производство на брикети от дървени въглища за специфични цели-за кандила.
Производствената площадка представлява бивш химически завод за кокс и продукти на коксуването. По информация от община Кочериново, основната производствена дейност е преустановена преди около 10 години. По това време е извършена и приватизация на предприятието. Последен собственик е „ЕЛКЕ" ЕООД гр. Благоевград.
На площадката, не се извършва постоянно производствена дейност.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.
За установяване на фактическата обстановка относно дейностите на площадката, ще се осъществи кореспонденция с „ЕЛКЕ" ЕООД гр. Благоевград. В зависимост от резултатите и представените документи, ще се предприемат последващи действия.