Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Рива- 21” АД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Рива- 21" АД - гр. Петрич

 

На основание Заповед №279/22.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.09.2014 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на мебели от дърво - столове и маси" - площадка №1, находяща се гр. Петрич, ул. „Европа" №5 и площадка №1, находяща се гр. Петрич, ул. „Цар Симеон" №44.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на фабрика за производство на маси и столове, експлоатираща две площадки. На площадка №1 се произвеждат маси и столове, а на площадка №1 се произвежда кухненско обзавеждане.
Площадка №1 включва:
- производствени цехове;
- спомагателен цех;
- склад готова продукция;
- котелно със сушилни за дървен материал;
- помещение за съхранение на химикали;
- места за съхранение на генерираните отпадъци.
Площадка №2 включва:
- производствен цех;
- спомагателен цех;
- склад готова продукция;
- котелно;
- помещение за съхранение на химикали;
- места за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на маси и столове от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №51-06/02.09.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

Площадка №1
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
Обектът разполага с два броя котли, изгарящи дървесни отпадъци, с мощност 420 кW и съответно с 320 кW. Димните газове се изхвърлят в атмосферата чрез два броя комини. Котлите са под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите захранват сушилните за дървен материал и пресите за огъване на детайли. Използват се и за отопление през зимния сезон.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
На площадка №1 се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Дейността по нанасянето на покрития става в 3 бр. кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси, и в една кабина съоръжена с таванни филтри, като покритията се нанасят с робот. Емисиите от летливи органични съединения (ЛОС) от трите лакозаливни с водни завеси се изпускат посредством два броя въздуховоди, а кабината с таванни филтри е съоръжена с един въздуховод. Ползват се и вани за байцване. Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС, които са представени в РИОСВ – Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. и са валидни за 2014 г. и 2015 г. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2013 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ- удостоверение за регистрация №12/04.10.2013 г. на Директора на РИОСВ- Благоевград.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
В цеховете за дървообработка е изградена аспирационна система за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат по транспортна система в бункери (2 бр.), посредством циклони. Транспортната система е стара и се наблюдават пропуски. Въведен е дневник за регистриране на почистването на циклоните от трици, но същият не се води редовно.
Площадка №2
3.1.4. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове се ползва котел на твърдо гориво, изгарящ дървесни отпадъци, отпадащи от дейността на дружеството, с топлинна мощност под 500 кW и не подлежи на контрол чрез измервания.
3.1.5. Организирани емисии от производствени процеси
На площадка №2 се нанасят покрития върху дървени повърхности в лакозаливна инсталация, съоръжена с текстилни филтри Емисиите от летливи органични съединения (ЛОС) от лакозаливната се отвеждат посредством три въздуховода, които се включват в общо изпускащо устройство. Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС, които са представени в РИОСВ – Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. и са валидни за 2014 г. и 2015 г. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2013 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ- удостоверение за регистрация №13/04.10.2013 г. на Директора на РИОСВ- Благоевград.
3.1.6. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
Машините за обработка на дървесина в производствения цех са обхванати от аспирационна система, която отвежда праховите емисии в бункер, посредством 4 бр. циклони. Не се наблюдават пропуски, площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Фактор „Отпадъци"

За отпадъците образувани от дейността на двете площадки е проведена процедура по реда на чл. 7 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г.). За площадка №1 дружеството притежава заверени работни листове за 11 отпадъка. За отпадъците има обособени места и съдове за съхраняване, обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците. Опасните отпадъци се съхраняват в складово помещение с ограничен достъп. За площадка №1 дружеството притежава Разрешение №01-ДО-241.0/26.09.2011 г. издадено от РИОСВ – Благоевград за извършване на дейности с отпадъци – за дейност по оползотворяване R1 на отпадъци от собствена дейност (трици и дървени изрезки). Дейността по оползотворяване се извършва в 2 бр. котли. В разрешителното е заложена и дейност R12- предварително третиране и брикетиране, която към момента не се извършва.
За площадка №1 се представят 6 бр. отчетни книги по Приложение №1 и една отчетна книга по Приложение №4 от Наредба №1 (ДВ бр. 51/2014 г.), в които се правят хронологични записи за дейностите с отпадъци, количеството на образуваните производствени отпадъци по дати. Съгласно същите през месеци юли и август е извършвана дейност по оползотворяване на отпадъци (R1), а през месец юли е извършено предаване на отпадъд с код 150110* на „Феникс Дупница" ООД, гр. Дупница, с посочено количество 0.104 т, което съвпада с оформените идентификационни документи. Представят се писмени договори за предаване на отпадъци сключени с „Феникс Дупница" ООД, гр. Дупница и „НИКИ МЕТАЛ" ЕООД, с. Черниче.
За площадка №2 дружеството притежава заверени работни листове за 9 отпадъка. Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване, като са обособени места. Опасните отпадъци се съхраняват в складово помещение с ограничен достъп. На площадка №2 се извършва дейност по оползотворяване R1 на отпадъци от собствена дейност (трици и дървени изрезки) в един брой котел, който се използва за отопление през зимата. Представят се 4 бр. отчетни книги по Приложение №1 и една отчетна книга по Приложение №4 от Наредба №1 (ДВ бр. 51/2014 г.), които се водят съгласно нормативните изисквания, като се правят хронологични записи за вида и количеството на образуваните и третирани отпадъци. При проверка на книгата по Приложение №4 от Наредба №1 (ДВ бр. 51/2014 г.) се установи, че през месеци юли и август не е извършвана дейност по третиране на отпадъци с код R1.
Дружеството е задължено лице съгласно разпоредбата на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците и в тази връзка членува в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - представя се удостоверение с „Екопак България" АД със срок на действие до 31.12.2017 г.
Дружеството притежава становище за основно охарактеризиране за отпадък „пепел", съгласно разпоредбата на чл. 35 от Наредба №6/2013 г. (ДВ бр. 80/2013 г.)

3.3. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка. Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгл. Регламент (ЕО) № 1907/2006 – Регламент REACH. Като такъв поддържа досие с всички необходими атрибути (Информационните листове за безопасност (ИЛБ), доставчици, изразходвани годишни количества). ИЛБ са изготвени съгл. изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 – Регламент CLP. На място се извърши проверка на двете складови помещения за съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси. В склада за съхранение на ОХВ и смеси на площадка №1, се констатира, че вентилатора не работи. Всички химични вещества и смеси са оригинални опаковки, плътно затворени. За всеки продукт има надпис с основните атрибути от ИЛБ. Има наличен адсорбент. Съгласно представената оценка за безопасно съхранение е отбелязано, че има термометър за отчитане на температурата и праг за недопускане на разливи, но същите не са налични.
Складът за съхранение на ОХВ и смеси на площадка №2 е малък. В него се съхраняват малки количества ОХВ. И двата склада са с ограничен достъп и отговорни лица за съхранението на опасните химикали. Представени са протоколи от извършен мониторинг на складовите помещения..

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

3.4.1. На площадка №1 и площадка №2, дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества "

• Вентилаторът на склада за съхранение на химикали на площадка №1, да бъде пуснат в действие.
Срок: 01.10.2014 г.

• Да се актуализират оценките за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси за двата склада, разположени на площадка №1 и площадка №2, в съответствие със съхраняваните опасните химични вещества и смеси в тях. Срок: 01.10.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени две предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.