Съдържание

Посетители

В момента има 264  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„БОНАНА” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БОНАНА" ООД - гр. Петрич

 

На основание заповед № 286/01.09.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.09.2014 г. беше извършена проверка на място на обект фабрика за производство на мебели експлоатирана от "Бонана" ООД, находящ се в гр. Петрич, ул. „Марица" № 15. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление чистотата на атмосферния въздух", „Опасни химични вещества и „Управление на отпадъците и опазване на почвите", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- участъци за обработка на дърво, разположени в сграда №1 и сграда №2;
- механичен участък;
- линия за прахово боядисване;
- инсталации за нанасяне на лакови покрития;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- котелно помещение;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци.
Основна дейност на дружеството – производство на мебели от дърво и метал.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите,
които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 31-08/16.09.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените сгради /3 бр./ се използва един котел с мощност 175 КW, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.).
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствени процеси
- линия за прахово боядисване на метални изделия - камера за нанасяне на прахова боя и камера за изпичане снабдена с 3 броя изпускащи устройства;
- лакозаливна инсталация за нанасяне на байц – 1 брой изпускащо устройство;
- лакозаливна инсталация за нанасяне на лакови покрштия, съоръжена с водна завеса за отвеждане на емисиите на ЛОС – 1 брой изпускащо устройство;
- линия за UV-лакиране – 2 броя изпускащи устройства.
Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосверния въздух са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 и 2013 год.
От средата на 2013 г. линията за UV-лакиране и лакозаливната за нанасяне на гланц не се използват. Използват се линията за прахово боядисване и инсталацията за нанасяне на покрития.
Представена е в РИОСВ-Благоевград Декларация за консумацията на органични разтворители за 2013 г., съгласно чл.20, ал. 8 от Наредба №7/2003 год. (ДВ, бр. 96/2003 год.). Дружеството е извършило регистрация съгл. чл.30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1996 год.)
На площадката се извършва и слепване на разлистен шперплат, като използваното лепило е на водна основа.
3.1.2. Относно спазване изискванията чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), участъците за обработка на дърво в сграда №1 и сграда №2 са обхванати от аспирационна система, като емисиите от прахообразни вещества се отвеждат в 3 бр. бункери, посредством 8 бр. циклони. При проверката е констатирано, че площадките под бункерите се поддържат чисти.
Поради промяна в асортимента на производството, първичната преработка на дървесина е редуцирана.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството притежава три броя складови помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси, които са организирани за съхранение на различни категории химикали. Складовете са в добро състояние, няма следи от разливи. Две от складовите помещения са с осигурена с вентилация, един от тях е с климатик за поддържане на необходимата температурата. В третия склад се съхраняват смазочни масла и химикали с изтекъл срок на годност, които не могат да бъдат използвани.
Трите склада са с ограничен достъп, осигурени адсорбенти за евентуален разлив. Има нови позиции от химикали, които са налични в складовите помещение и които не са отразени в оценката за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
За всички употребявани за обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност.

3.3. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"
За образуваните от производствената дейност на дружеството отпадъци е проведена процедура за класификация като са заверени работни листове с кодове: 030105, 040299, 060399,080111, 080112, 100101, 120101, 130110, 150101, 150102, 150110, 150202, 200121 и 200301. Обособени са зони за разделно събиране на горецитираните отпадъци, като местата са обозначени с надписи на съответния код и наименование на отпадъка.
Към момента на проверката не са налични количества на отпадъци с кодове 150101, 150102 и 120101, тъй като същите са предадени за последващо третиране на „Ники метал" ЕООД, за което се представя документ удостоверяващ предаването с дата 12.09.2014 г. с № 3383. Представят се писмени договори за предаване на отпадъци с „Балбок инженеринг" АД, „Ники метал" ЕООД и „Енвиронман – Тео – България" ООД.
На обекта се водят 8 бр. отчетни книги по Приложение № 1 и 1 бр. по Приложение № 4 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). При предаването на отпадъци с кодове 150110, 150202 и 200121 са оформени идентификационни документи от дата 04.07.2014 г. на „Балбок инженеринг" АД.
Дружеството притежава регистрационен документ № 01 – РД – 246 – 0/09.07.2013 г. издаден от директора на РИОСВ – Благоевград за извършване на дейности R 1 – използване на отпадъци с код 030105 като гориво или друг начин за получаване на енергия. Отпадък с код 030105 се събира чрез аспирационна система в бункер, след което се подава за изгаряне в парна инсталация. Същия се използва основно за отопление на работните помещения и в тази връзка към момента не се експлоатира.
Дружеството е задължено лице по реда на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53І2012 г.) и в тази връзка се представя договор № 5771/01.01.2014 г. за участие в колективна система „Екобулпак" АД.
Дружеството предава за депониране отпадъци с кодове: 200301, 100101, като за същите не е проведена процедура по основно охарактеризиране на отпадъците по реда на чл. 35, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации на депа и др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.33/2013 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска "

1. Да се актуализира оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Копие от същата да се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: 10.10.2014 г. Отг.: Управителите
2. Да се бракуват всички химикали с изтекъл срок на годност. Копие от протокола за брак да се представи в РИОСВ – Благоевград. Бракуваните химикали да се предадат на фирми за обезвреждане на опасни отпадъци съгласно ЗУО. Срок: 01.12.2014 г. Отг.: Управителите

Относно фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите
1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи по основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за депониране съгласно реда на чл. 35 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 33/2013 г.). Срок: 17.10.2014 г. Отг: Управителите

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
При неизпълнение на направените предписание ще бъдат предприети административно наказателни мерки.