Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Гоце Делчев за «Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово»

 

На основание Заповед № 288/01.09.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.09.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово находящо се в местноста «Мокра поляна», землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, включващо:
• Клетка № 1.
• Клетка № 2.
2.2 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:
• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13А - Опазване на подземните води от замърсяване;
• Условие № 13Б – Опазване на почвата от увреждане;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети;

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово:
Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Изградени са и се експлоатират Клетки №1 и №2. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2013г.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 5.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварийни ситуации. Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.
Операторът е изготвил и представил в РИОСВ - Благоевград Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.
Условие № 6 – Тълкуване
Констатирано е неизпълнение на Условия 9.4.2; 10.1.1.6.2; 10.1.1.6.3; 11.2.8; 11.6.5; 11.6.5.1, отнасящи се за интензивно миришещи вещества, документиране на резултатите от мониторинга и установяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия и неспазване технологията на депониране съгласно Наредба № 6 (ДВ, бр.80/2013 г.) за които нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са настъпвали аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта "Води". За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия.
Не са констатирани превишения на консумацията на вода за един тон депониран отпадък. Използваните годишно водни количества за единица продукт е 0,03545 м3/т при заложено в КР 0,0615 м3/т.
Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция, осигуряваща изчисляване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на плана на площадката. Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Консумираната електроенергия от инсталацията за единица продукт е 0,003 KWh/t при заложено в КР 0,003 KWh/t депонирани отпадъци.
Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите за инфилтрат и съоръженията за пречистване на инфилтратните води, основни консуматори на електроенергия на площадката.
Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.3. Спомагателни материали - Не са констатирани несъответствия.
За всички употребявани на обекта химикали са налични актуални Информационни листове за безопастност. Резултатите от проверките на условията за съхранение се документират в дневник.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1. Работа на пречиствателното обурудване
Монтирана е инсталация за високотемпературно факелно изгаряне на биогаз. Към момента газовете от Клетка № 1 се отвеждат за изгаряне но са в недостатъчно количество.
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Изградени са 2 броя газови кладенци - два броя за Клетка №1 и е започнало изграждането на един брой за Клетка №2.
Условие 9.3. Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността при нужда се оросява.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).
От проверка на място е констатирано, че не се изпълнява Условие 9.4.2. За предотвратяване разпространението на неприятни миризми, работният хоризонт е запълнен и не е запръстен.
Условие 9.4.2. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.
За констатираното нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.
Условие 9.6. - Собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Извършени са СПИ от Клетка № 1 през 2013 г. (2 броя газоотвеждащи кладенци); през 2014 г. са извършени СПИ от Клетка № 1 (2 броя кладенци) и от Клетка № 2 – 1 брой кладенец. Клетка № 1: Протокол от изпитване № 170Е1/28.08.14 г. - ГК № 1 и Протокол № 170-Е2/28.08.14 г. – ГК. Клетка № 2: Протокол от изпитване № 170Е/28.08.14 г. - ГК № 1.
Условие 10. - Емисии на отпадъчни води
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. – Работа на пречиствателното оборудване
Експлоатира се само Канализационно пречиствателно съоръжение (КПС). Модулно пречиствателно съоръжение за инфилтрирали води (МПСИВ) не се експлоатира, инфилтрата се използва в оборотен цикъл за оросяване тялото на депото.
Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.
Не се документират, няма дневници.
Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Не се документират и няма отчетено несъответствие.
Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.
Условие 10.1.4. - Собствен мониторинг
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2. - Повърхностни води
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг. Не се измерват количествата на заустваните повърхностни води, подлежат на изчисление.
Условие 10.3. – Документиране и докладване
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтрата по показатели определени с условията на комплексното разрешително.
Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2013г.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци – Условието не е приложимо за отпадъците от производствената дейност. Транспортните средства се поддържат в сервиз.
Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците
Операторът е приел на територията на площадката отпадък с код 15 01 01 от „Екопак" на 16.12.2013 г., 12.12.2013 г., 20.12.2013 г. и 30.12.2013 г. – по отчетна книга. Отпадъка с код 15 01 01 не е разрешен за приемане с цел обезвреждане на площадката с което не е изпълнено Условие 11.2.8.
Условие 11.3. - Временно съхраняване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъците образувани от дейността на депото.
Условие 11.5. - Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците
За проверявания период оператора не е предавал отпадъци, образувани от дейността на депото за обезвреждане.
От проверка на място е констатирано, че не се спазва технологията на депониране съгласно Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ бр.80/13.09.2013г.), (Наредба № 8 отменена), с което операторът не е изпълнил Условия 11.6.5. и 11.6.5.1., а именно:
Условие 11.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира „Регионалнo депо за неопасни отпадъци" на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в землището на с.Добротино, м. „Мокра поляна", при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Условие 11.6.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на „Регионалнo депо за неопасни отпадъци" на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в землището на с.Добротино, м. „Мокра поляна", съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.
За констатираното нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи и кантарни бележки за всеки ден.
Условие 11.9 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр. София в срок Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2013 г. Представени са като част от ГДОС.
Условие № 12. – Шум - Не са констатирани несъответстия. Извършените собствени периодични измервания (СПИ) през 2013 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.
Условие № 13А. - Опазване на подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Условие № 13А.8.1. Собствен мониторинг на подземни води - Не са констатирани несъответствия.
Изградени са три броя наблюдателни кладенци за мониторинг на подземни води.В БДУВ ЗБР – Благоевград са представени протоколи от извършен собствен мониторинг.
Условие № 13 Б - Опазване на почвите от увреждане - Не са констатирани несъответствия.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети - Не са констатирани несъответствия.
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации. Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр.96 от 2008 г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 37-02/18.09.2014 г.
Констатациите от проверката са, че Операторът Община Гоце Делчев изпълнява по-голямата част от поставените условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. с изключения на Условия 9.4.2; 10.1.1.6.2; 10.1.1.6.3; 11.2.8; 11.6.5; 11.6.5.1, за които нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.
За констатираните нарушения от проверката оператора е внесъл в РИОСВ - Благоевград писмени обяснения/възражения с писмо Вх. № 2985/25.09.2014 г.