Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Eвро Доор“ ООД - с. Рупите

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Eвро Доор" ООД - с. Рупите

 

На основание Заповед № 287/01.09.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.09.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Евро Доор" ООД, в с. Рупите. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по компонент „Атмосферен въздух" и фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех дървообработване и дървопреработка;
- Цех нанасяне на покрития;
- Цех за дървопреработване и производство на пелети.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на мебели и врати от дървени плоскости и ламинат. На обекта е извършена промяна като е изграден дърводелски цех за първична обработка на дървесина, който е въведен в редовна експлоатация от дата 05.08.2014 г. В него са монтирани два броя котли и една пелетизираща машина.

3.1. Фактор "Отпадъци"
Дружеството има регистрационен документ за дейности с отпадъци №01-РД-290-0/04.03.2014 г. за дейност R1 - (използване като гориво на отпадъци с кодове 030105 и 030199). Дървените трици се изгарят в котли, като получената енергия се използва за отопление на работните помещения.
Образуваните от производствената дейност отпадъци са класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места.
На обекта се представят четири броя отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци по приложение № 1 и един брой по приложение № 4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51/2014 г.). Същите се водят в съответствие с нормативните изискванията. Представят се договори за предаване на отпадъци.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.), както и във връзка с дадените предписания в КП №53-06/21.11.2012 г. на РИОСВ-Благоевград.
При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството е обособило складово помещение за съхранение, което е в съответствие с изискванията по чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси /Наредбата/ (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност. Дружеството е издало заповед на лице, което е отговорно за съхранението и има налични информационни листове за безопасност /ИЛБ/. При машината за слепване се констатира наличие на лепило, което количество надвишава дневната норма и не се представят за него ИЛБ.

Компонент „Атмосферен въздух"
Организирани източници на емисии от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения при нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Нанасянето на покрития се извършва в две лакозаливни кабини, съоръжени с водни завеси. Емисиите от ЛОС се отвеждат в атмосферния въздух чрез общ въздуховод.
Представена е в РИОСВ-Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители през 2013 г. Нанесените покрития се изсушават в работното помещение. Дружеството е извършило регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития чл. 30, буква „л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух /Закона/ (ДВ, бр. 45/1996 г.).
Относно спазване на изискванията на чл. 70 от Наредбата № 1/2005 г. (ДВ, бр. /2005 г.) – не са констатирани пропуски между циклони и бункери за съхранение на трици.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"

  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград заявление по образец за изменение и допълнение на регистрационен документ №01-РД-290-0/04.03.2014 г. Срок: 23.09.2014 г. Отг. Управител

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Лепилото да бъде съхранено съгласно изискванията за съхраняване на дадени в ИЛБ и РИОСВ-Благоевград да се уведоми писмено. Срок: 10.12.2014 г. Отг. Управител
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград справка под формата на таблица за изразходваните химични вещества и смеси през календарната 2014 г. Срок: 30.03.2015 г. Отг. Управител

Компонет Атмосферен въздух"

  • Да се изпълни пробовземния отвор на въздуховода отвеждащ емисиите на ЛОС от лакозаливните съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999 г.). Пробовземният отвор да бъде съгласуван с РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.10.2014 г. Отг. Управител
  • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС, съгл. Съгласно чл. 15 от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите от СПИ да се представят в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. Срок: 30.01.2015 г. Отг. Управител
  • Да се уведоми РИОСВ-Благоевград за местоположението на лакозаливната инсталация в цех №1 или цех №2 съгласно проектната документация. Срок: 30.09.2014 г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №78-25/16.09.2014 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.