Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Магнетик хед текнолоджис (България)" АД - гр.Разлог

 

На основание Заповед № 315/23.09.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.10.2014 г. е извършена проверка на място на производствената площадка на "Магнетик хед текнолоджис (България)" АД гр. Разлог.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните производствени дейности:
- цех „Механичен";
- цех „Ецване";
- цех „Монтаж 1 и 2";
- цех „Бекер";
- ПСОВ;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на магнитни глави. Обектът работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 69-11/02.10.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Води"

Дружеството е абонат на "В и К" ЕООД – Благоевград, въз основа на сключен договор от 09.06.2009 г. Договорът е с неопределен срок на действие. С цитирания договор не е вменено задължение за извършване на собствен мониторинг на заустваните в канализационната мрежа отпадъчни води, които се формират от обекта. Канализационната система на гр. Разлог е с изградена и действаща ГПСОВ, която пречиства отпадъчните води на населеното място.
Дружеството експлоатира локална ПСОВ, която пречиства производствените отпадъчни води от цех "Ецване". ПСОВ е в добро експлоатационно състояние. Води се лабораторен дневник, в който се отразяват резултатите от собствен контрол по показател „рН". Не са установени нарушения на стойностите, определени в Приложение № 1 от цитирания договор.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества. Управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).
За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са налични на обекта. Всички опасни химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са изградени и организирани в съответствие с изискванията за съхранение посочени в чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), и при спазване на условията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.
Дружеството е изготвило и подържа актуална документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба.
Изготвена е и е актуална оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от цитираната наредба. Организацията и действителното съхранение е в пълно съответствие с фактите отразени в оценката. При проверката е установено, че във формата за документиране по чл. 9 липсват последните две таблици – таблицата, съдържаща информация за историята на документа и таблицата с плана за коригиращи действия.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)(ДВ, бр.43/2008 г., посл. изм. бр.53/2012 г.):
- дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО;
- извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Дружеството е изготвило Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества"

  • Да бъде допълнена оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, като липсващата информация бъде документирана в Таблица 8 и Таблица 9 от формата за документиране на същата, утвърден със Заповед № РД -288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от допълнената оценка да се изпрати в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01.11.2014 г. Отг.: Изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и е поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.