Съдържание

Посетители

В момента има 434  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Агромах“ ЕООД - гр.Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище „Бучака", землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград с концесионер „Агромах" ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, с. Бело поле, Производствена база на „Агромах" ЕООД, ЕИК 101611650

 

На основание Заповед №312/16.09.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.09.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на находище „Бучака" и на производствена площадка, и се състави Констативен протокол №08-05/26.09.2014 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от директора на РИОСВ-Благоевград Решение по ОВОС №БД-04/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака", землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 7 бр. условия от решението по ОВОС:
• ІІ.3. Да се поставят химически тоалетни за работниците на обекта.
• ІІ.6. Да не се допуска извършване на подготвителни и строителни работи, както и депониране на земни маси върху площи, за които не е проведена процедура за смяна на предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
• ІІІ.5. При извършване на товаро-разтоварни и пресипни работи, при транспортиране, при обработка (натрошаване) за намаляване и ограничаване емисиите на прах да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.), включително:
- 5.1 Навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито; оптимизиране на условията за товарене и разтоварване.
- 5.2 Машините и оборудването, които се използват за обработка на твърди материали, да са снабдени със средства за намаляване емисиите на прахообразни вещества.
- 5.3 При транспортиране на твърди прахообразни материали да се използват покрити с платнища транспортни средства.
• ІІІ.9 Дейностите да се извършват по начин недопускащ превишаване на граничните стойности на нивата на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие (най- близката жилищна зона) - Турска махала на с. Бучино.
• ІІІ.10. Да се извършва периодично собствен мониторинг на излъчвания шум в околната среда , съгл. чл. 16, чл. 18 и чл. 23 от Наредба № 2/2006 г. (ДВ, бр. 37/2006 г.) и в съответствие с методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.
• ІІІ.11. Да се провежда системен контрол насочен срещу неправомерно замърсяване и/или нарушаване на други терени, извън определените.
• ІІІ.12. Да не се допускат разливи и замърсявания на почви с нефтопродукти от аварирала добивна и транспортна техника.
2.2. Проверени са 10 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки
2.3. Компонент „Води"
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.4. Компонент „Атмосферен въздух
Проверката е на основание Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.5. Фактор „Шум"
Проверката е на основание Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.6. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.7. Направление КПКЗ, ЕО и ДА
Проверката е по изпълнение на изискванията на чл. 18 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в определените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №08-05/26.09.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.

По време на проверката бе представена Заповед №838/30.07.2013 г. на кмета на община Благоевград, с която е одобрен Подробен устройствен план за концесионна площ „Бучака". При проверката бе констатирано, че се спазват изискванията относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества. През 2013 г. с извършени собствени периодични измервания (СПИ). Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие. Последните СПИ са извършени през 2013 г. в съответствие с Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие. При проверката не бяха констатирани замърсявания с нефтопродукти.
При извършената проверка е установeно, че не се спазват условия ІІ.6 и ІІІ.11 от решението по ОВОС. Констатирано е, че има значително увеличаване на площите (земеделски земи по левия бряг на река Струма) ползвани от дружеството за депониране на инертни материали. Изцяло е зает имот №000069 в землището на с. Бело поле с площ 39 дка и допълнително около 40 дка в съседни имоти в посока север. За тези имоти не се представят документи, даващи право за ползване на същите за депониране на земни маси. Имотите са извън обхвата на концесионната площ и извън производствената база на дружеството.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.

Съгласно плана за собствен мониторинг се извършва мониторинг на шумовото натоварване и прахови замърсявания с мобилна автоматична станция. Съгласно представената документация се извършва периодично оросяване на пътното трасе в района на кариерата и извън нея. През 2013 г. са извършени измервания на еквивалентно ниво на шум. Преди провеждане на взривни работи населението се информира, чрез разлепване на обяви. Хумусния пласт се изземва и се депонира на концесионна площ „Полето – север". Не са изсичани дървета и храсти извън територията определена за кариерен добив. Подхода към експлоатационните хоризонти на терена се извършва без засягане на други терени. Извън границите на кариерата не е констатирано депониране на отпадъци и изхвърляне на битови отпадъци.
При проверката не е констатирано неизпълнение на проверените мерки от решението по ОВОС.

3.3. Компонент „Води"

От Регионална лаборатория – Благоевград са взети 2 бр. водни проби за изпитване.
Дружеството има наложена текуща месечна санкция с НП №С-3-10/28.04.2014 г., която е актуална към момента на проверката. Съставен е акт №2-10/01.09.2014 г. за неизпълнение на условие за извършване на собствен мониторинг на промишлени отпадъчни води от обекта в Разрешително за заустване №43120039/18.06.2010 г. По време на проверката е представен договор сключен на 25.09.2014 г. с акредитирана лаборатория „ДИАЛ" ООД, гр. София за извършване на мониторинг на промишлените отпадъчни води от трите пункта на заустване в река Струма.

3.4. Компонент „Атмосферен въздух"

На производствената площадка е монтирана 1 бр. асфалтосмесителна инсталация тип "Ammann UNIGLOBE 200", съоръжена с пречиствателно съоръжение – ръкавни филтри и 1 бр. изпускащо устройство (комин).
Последните СПИ са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии.
Бетонов център – спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ. бр. 64/2005 г.) относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене, разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни материали.

3.5. Фактор „Шум"

През 2013 г. са извършени собствени периодични измервания на еквивалентните нива на шум от производствената база, находяща се в с. Бело поле (по измерителен контур в 10 бр. измерителни точки и в мястото на въздействие – къща на около 500 м от промишления източник). Резултатите от измерванията показват спазване на показателите за шум.

3.6. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Дружеството употребява опасни химични смеси и съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH е потребител по веригата. Като такъв води досие по REACH, в което се съхраняват Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички химикали, а също така и справките с количествата и фирмите доставчици. Химикалите се съхраняват в три обособени складови помещения/силози.
Дружеството е изготвило 3 бр. оценки за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси с последна редакция от 15.09.2014 г. Оценките са направени съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
В завода за производство на бетонови изделия, който към момента на проверката не работи, за оцветяване на дадени бетонови изделия се употребяват бои. За същите към момента на проверката не се представят ИЛБ.

3.7. Направление КПКЗ, ЕО и ДА

Дружеството извършва дейности които попадат в Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ (обн. ДВ. бр. 43/21.04.2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 53/2012 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС;
- т. 10 - извършване на дейности по управление на минните отпадъци.
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн. ДВ.бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

  • Дружеството да се снабди с ИЛБ за употребяваните в завода за бетонови изделия бои. В случай, че същите са класифицирани като опасни, да се включат в оценка за безопасно съхранение на ОХВ и смеси. Да се уведоми писмено РИОСВ-Благоевград. Срок: 01.11.2014 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното неизпълнение на условията от решението по ОВОС ще бъде съставен АУАН.
За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на дружеството ще бъде наложена административно - наказателна мярка.