Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Тексан Медикал” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Тексан Медикал" ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 321/25.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.10.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения", находящ се в индустриална зона „Боруна" на гр. Сандански, стопанисван от „Тексан Медикал" ЕООД гр. Сандански.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по „Опазване чистотата на водите" и „КПКЗ, ЕО и ДА", с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- производствен цех;
- пречиствателно съоръжение за 300 екв. жители.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения.
Обектът работи на двусменен режим на работа на петдневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 75-10/07.10.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опазване на водите".

Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води № 43710030/14.09.2012 г., издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, за заустване на отпадъчни производствени води в отводнителен канал, вливащ се в р. Струма.
Съгласно изискванията в разрешителното, дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води два пъти годишно и представя редовно резултатите в РИОСВ - Благоевград. От дружеството е изготвен годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване за 2013 г. и внесен в РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок.
Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2013 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване.
Пречиствателното съоръжение – трисекционен утаител се поддържа в добро състояние. По време на проверката е взета проба отпадъчни води от пункта за мониторинг съвместно с акредитирана лаборатория РЛ - Благоевград, която ще извърши изпитването и установи спазването на емисионните норми, заложени в разрешителното за заустване.
Към момента на проверката дружеството изпълнява задълженията си съгласно изискванията на разрешителното за заустване.

3.2. Направление «КПКЗ, ЕО и ДА».

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (обн. ДВ, бр. 43 от 2008 г., посл. изм. бр.53/2012 г.):
- дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. опасни отпадъци, се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На основание чл. 18 от ЗОПОЕЩ ( обн. ДВ, бр. 43 от 2008 г.) е дадено предписание:

  • Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случайно причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн. ДВ, бр. 96 от 2008 г.) и да уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок - 07.11.2014 г. Отг. - Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено съответното предписание и е поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.