Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Кам и Кам“ ООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна" в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград с концесионер „Кам и Кам" ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли, ул. „Изворите" № 36, ЕИК 130923158

 

На основание Заповед №316/23.09.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.09.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна", и се състави Констативен протокол №09-05/30.09.2014 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС №19-10/2010 г. за инвестиционно предложение „Разработване на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна" в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 8 бр. условия от решението по ОВОС:

• ІІ.6. Да се предвиди изграждането на площадки за временно съхраняване на производствените и опасните отпадъци, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, които да бъдат съобразени с изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС №53/1999 г., обн. ДВ. бр. 29/1999 г.).
• ІІ.8. Да се подадат документи за класификация на отпадъците, попадащи в обхвата на Закона за управление на отпадъците, които ще се образуват при реализирането на инвестиционното предложение по реда на Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 44/2004 г.).
• ІІI.11. Да се изгради съоръжение за безопасно съхранение на дизеловото гориво и смазочните масла.
• ІІІ.16. Да се осигури поставянето на достатъчен брой химически тоалетни за нуждите на работниците ангажирани със строителството на обекта с цел предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда.
• ІІІ.17. Преди извършване на откривно-подготвителните работи и започване на експлоатацията, операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха а екологични щети и за причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение и да я представи в РИОСВ-Благоевград.
• ІV.19. Образуваните отпадъци да се предават, въз основа на сключени писмени договори на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. Копия от договорите да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград в срок до един месец след тяхното сключване.
• ІV.20 Изземването на запасите от подземните богатства да става съгласно одобрен цялостен работен проект за експлоатация на находището, без да се засягат екосистеми, които са извън границите на находището.
• ІV. 24. Да се извършва периодичен преглед на цистерната с дизелово гориво, който да се документира. Да се спазват изискванията на информационния лист за безопасност за всички използвани препарати, съдържащи химични вещества.

2.2 Проверени са 4 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки:

• 4. Отнетите почвени материали от площадката и от открития рудник, да се съхраняват на отредените места.
• 5. Да се маркират крайните гранични точки на концесионната площ.
• 7. Да не се извършват откривни и строителни дейности в частта от концесионната площ, попадаща в границите на защитените зони в размножителния период за птиците и повечето животински видове 1 март – 31 юли.
• 9. Поставяне на табели, надписи, знаци и др. за избягване на нещастни случаи с хора и животни в отработените пространства.

2.3 Компонет „Води"

Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №09-05/30.09.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС №19-10/2010 г.

При проверката се установи, че на обекта е обособено помещение (тип фургон) за съхранение на образуваните от авторемонтната дейност отпадъци. Същият е с ограничен достъп. Към момента на проверката не се извършват дейности по смяна на отработените масла и поддръжка на автотехниката, и на обекта не се съхраняват отпадъци. Техническата поддръжка е възложена на оторизиран сервиз за извършване на авторемонтни услуги.
В РИОСВ-Благоевград е проведена процедура по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 (обн. ДВ. бр. 66/2014 г.) за класификация на отпадъците.
На обекта не се съхранят гориво и смазочни масла. Зареждането на техниката се извършва на бензиностанции. Предвид това не се налага изграждане на съоръжение за безопасно съхранение на дизелово гориво и смазочни масла.
Дейностите, които извършва дружеството попадат в т. 10 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ. бр. 43/21.04.2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 53/2012 г.) - извършване на дейности по управление на минните отпадъци. Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн. ДВ.бр. 96/2008 г.).
Изземването на запасите от подземни богатства се извършва съгласно одобрен годишен работен проект за добив през 2013 г. Не са засегнати екосистеми извън границите на находището.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от решение по ОВОС №19-10/2010 г.

Отнетата почва се съхранява на обособени депа. Поставени са трайни знаци по граничните точки на концесионната площ. Към момента на проверката не се извършват откривни дейности в частта от концесионната площ, попадаща в границите на защитените зони. По пътя са поставени знаци и табели.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените мерки от решението по ОВОС.

3.3 Компонент „Води

На дружеството е издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води №43130011/23.08.2013 г. във връзка с проектиране на обект „Разработване на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна" със срок до въвеждане на обекта в експлоатация. Разрешителното не е актуализирано поради това, че проекта за отводнителната система и отпадъчните води не е реализиран. Схемата на заустване на отпадъчните води е променена, т.е. не се заустват битови отпадъчни води на площадката. Ползва се химическа тоалетна. Повърхностните води извън работните участъци се улавят в земни водоотливни канавки, откъдето постъпват в утаител, разположен в долния край на разработката. Същите се ползват оборотно за оросяване.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.