Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„МЕДИКА” АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕДИКА" АД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №320/25.09.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.10.2014 г. беше извършена проверка на място на обект "Производствена база гр. Сандански", собственост на "Медика"АД, гр. София, находяща се в гр. Сандански, Индустриална зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на превързочни и санитарно – хигиенни материали и готови лекарствени форми.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:

  • цех "Евромед";
  • цех "Фармамедика";
  • склад за входящи суровини и готови лекарствени форми;
  • механизиран склад за входящи суровини към цех "Евромед";
  • склад за входящи течни суровини.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 30-09/07.10.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Заповед № 320/25.09.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни", съгласно ЗЗВВХВС, за които дружеството притежава информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са изградени и организирани в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011г. ). и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите.
Дружеството е изготвило и представя при проверката документация, съответстваща на изискваната в чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. Фактите описани в оценката съответстват на действителното състояние на съхранението на химикали на обекта.
От юли 2014 г. на обекта се употребяват и съхраняват седем нови химикала, за които при проверката се представят актуални информационни листове за безопасност. Тези химикали се съхраняват в склада за входящи суровини. В момента на проверката тяхното наличие на обекта не е отразено в оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ. бр.43/2008 г., посл. изм. бр.53/2012 г.), а именно:

  • дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО;
  • дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.

Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да бъде актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, като в нея бъде отразено наличието на новите химикали на обекта. Копие от актуализираната оценка да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 07.11.2014 г. Отг.: Изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството е дадено предписание със срок за неговото изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанието, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.