Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Джампи“ ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Джампи" ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед №317/24.09.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.10.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Джампи" ООД, находящ се в гр. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
  • Цех за монтаж и опаковка на обувки;
  • Склад за суровини и материали;
  • Административни помещения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор "Отпадъци"

Производствената дейност на дружеството е на ишлеме за Република Италия. На обекта се извършва монтаж и пакетиране на спортни обувки. Средно списъчният брой на персонала е 30 души. В производствения цех не се извършва разкрояване и ушиване и изделията се довеждат до полуготов вид. Ушиването и скрояването на саите се извършва от подизпълнители. За образуваните от дейността на обекта отпадъци, дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №2 (ДВ, бр.66/2014 г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 04 02 99, 15 01 01, 15 01 10* и 200121*, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност съгласно чл. 44 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.)/ЗУО/. Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.
Материалите, влагани в производството се въвеждат на територията на страната и в тази връзка дружеството е задължено лице по смисъла на чл. 59 от ЗУО. За изпълнението на задълженията. За въведените опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. (REACH). За употребяваните на обекта химикали при проверката се представиха актуални информационни листове за безопасност /ИЛБ/. На място беше проверен склада за съхранение на химикали, който е с ограничен достъп и пожарообесопасен. Дружеството е изготвило и представя при проверката Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, употребявани на обекта. Действителната организация на съхранението на химикалите е в съответствие с фактите отразени в оценката. Спазват се издадените от изпълнителния директор инструкции.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка. Съставен е констативен протокол №87-25/09.10.2014 г.