Съдържание

Посетители

В момента има 442  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Юро Дийл” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Юро Дийл" ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №319/24.09.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.10.2014 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на ковчези от дърво", находяща се гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади" №18.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:

  • Цех за заготовки;
  • Участък за повърхностна обработка;
  • Лакозаливни инсталации;
  • Склад за съхранение на опасни химични вещества;
  • Парокотелна инсталация.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на ковчези от дърво. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №57-06/14.10.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
Експлоатира се котел тип „Eоo Fire" с топлинна мощност 1.105 МW, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът захранва с топлоносител 3 бр. сушилни камери за дървен материал. През зимният сезон се ползва и за отопление на производствените цехове. Димните газове от котела се изпускат в атмосферния въздух, посредством изпускащо устройство (комин), като преди това преминават за пречистване през циклон. В цеховете е изградена пневмотранспортна система за улавяне на дървесния прах и трици, които постъпват в бункер, посредством два броя циклони. Триците от бункера постъпват автоматично в котела, а дървесните изрезки се подават ръчно.
Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са валидни за 2012 г. и 2013 г.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
3.1.2.1.Емисии от летливи органични съединения
- лакозаливна инсталация с водна завеса с 2 бр. изпускащи устройства. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2012 г. и 2013 г.
- лакозаливна инсталация с водна завеса и сушилен тунел с 2 бр. изпускащи устройства (вход- нанасяне на покрития, изход- сушене). Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2013 г. и 2014 г.
- лакозаливна инсталация с водна завеса с 1 бр. изпускащо устройство. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2013 г. и 2014 г.
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ- удостоверение за регистрация №53/18.06.2014 г. на Директора на РИОСВ- Благоевград.
В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2013 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
3.1.2.1. Емисии от прахообразни вещества- 4 броя изпускащи устройства от кабини за шлайфане на грундирани дървени повърхности. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2013 г. и 2014 г. При проверката е констатирано, че четирите изпускащи устройства са издигнати на около 2 м над фасадата на сградата. Представени са схеми на изпълнени пробоотборни точки.
Поради повреда на гатер- банцига (разположен на открито и основен източник на шум в околната среда), не се извършва първична обработка на дървесина (бичене) от няколко месеца.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него. Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгл. Регламент (ЕО) № 1907/2006 – Регламент REACH. По- голямата част от химикалите си доставя лично от Италия, другата част от дистрибутори в България.
При проверката се представя Версия 2 от Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси, изготвена на 02.12.2013 г. При проверка на място в склада за ОХВ и смеси не бяха установени разлики в номенклатурата на химични вещества и смеси с тези в оценката. Има налични Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички употребявани ОХВ и смеси и Инструкции изготвени съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Складовото помещение е с ограничен достъп, но при проверката се установи, че през същото се преминава, за да се достигне до стая за почивка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества "

  • Складът за химикали да бъде преместен в друга част на фабриката и да бъде помещение, което да отговаря на изискванията на Раздел ІІІ от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).Срок: 10.01.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.