Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„В и К“ ЕООД, гр. Благоевград - ПСОВ Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Разлог, експлоатирана от „В и К" ЕООД, гр. Благоевград със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов" № 3, ЕИК 811047831

 

На основание Заповед №342/22.10.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.10.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, гр. Разлог, и се състави Констативен протокол №10-05/29.10.2014 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по ОВОС №1/2003 г. за "Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Разлог. Алтернатива І" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.
Проверени са 5 бр. условия от решението по ОВОС:
ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10 (ДВ, бр.151/98 г.).
ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000 г.).
ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС.
ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.
2.1 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ. бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №10-05/30.09.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.

Съгласно договор №268/04.06.2014 г. община Разлог е предоставила безвъзмездно да управление, експлоатация и поддръжка на ПСОВ на „В и К" ЕООД, гр. Благоевград. Съгласно чл. 12 от договора „В и К" ЕООД се задължава да изпълнява условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води и условията в решението по ОВОС.
С изх. №МИ-01-223/19.06.2013 г. директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район е съгласувал план за собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. „В и К" ЕООД има сключен договор с Регионална лаборатория – Благоевград за изпълнение на собствения мониторинг. Ежемесечно в РИОСВ -Благоевград се представят протоколите с резултатите от провеждания мониторинг. Ежемесечно се представя и справка с резултатите от провеждан мониторинг от лабораторията на ПСОВ-гр. Разлог. Няма отклонения от индивидуалните емисионни ограничения по показателите заложени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект №43110117/29.03.2013 г. В законоустановения срок – до 31.03.2014 г. в РИОСВ-Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в разрешителното на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за предходната 2013 г.
Водят се 8 бр. отчетни книги по Приложение № 1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейността по отпадъци както и реда за водене на публични регистри. Обособено е помещение с ограничен достъп за съхраняване на излезли от употреба луминесцентни лампи. Отпадъци с кодове 19 08 01 и 20 03 01 се предават на „Сироко" ООД, гр. Нова Загора въз основа на писмен договор.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

При проверката се установи, че на обекта са необходими два вида химикали - коагулант и натриев хипохлорид. За тях на обекта са налични актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). Химикалите се съхраняват разделно на две специално обособени площадки, в пълно съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.
Във връзка с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, и чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.) дружеството е изготвило заповеди, инструкции и оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Тези документи са налични на обекта и се поддържат актуални, включително и последната версия на оценката по чл. 9 от цитираната наредба. До момента на проверката същите не са представени в РИОСВ-Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

  • Да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград копия от документите по чл. 4, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси, както и копие от последната версия на оценката от чл. 9 от нея. Срок: 10.11.2014 г. Отг.: Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството е дадено предписание със срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка по документи. В случай на констатирано неизпълнение на дружеството ще бъде наложена административно - наказателна мярка.