Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Алмас 5“ ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Алмас 5" ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 327/01.10.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.10.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Алмас 5" ООД, гр. Хаджидимово, находяща се в гр. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на обувки. Производствената дейност е организирана в три цеха:

  • цех кроялен;
  • цех шивален;
  • цех конфекционен;
  • склад за суровини, материали, химични вещества и смеси;
  • места за съхраняване на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на обувки, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Хаджидимово.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 104-13/21.10.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството не е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват разделно, в обособени за целта места и съдове. Предават се за последващо третиране на лице, притежаващо необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
До момента на проверката дружеството не е водило отчетност на отпадъците и не е заплащана дължимата продуктова такса „опаковки".

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси, за които на обекта са налични информационни листове за безопасност. Същите не отговарят на изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО)1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP. Употребяваните химикали се съхраняват в обособено помещение с ограничен достъп и адекватна вентилация. Помещението няма връзка с градската канализация. Към момента на проверката дружеството не е изготвило документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 към Наредба за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества и смеси.

3.3 Компонент „Атмосферен въздух"

Дейността по производство на обувки попада за контрол, съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда. За 2013 г. не е представена декларация за изразходваните количества органични разтворители. До момента не е извършена регистрация по чл. 30л от Закона за атмосферния въздух и инсталацията не е вписана в публичния регистър.
В цех „шивален" е обособено място за спомагателно залепван, над което е монтирана вентилация. В цех „монтажен" е изградена местна и общообменна вентилация.
На обекта се експлоатират климатични инсталации със съдържание на фреон R 22, в количества по 4,8 кг. При проверката се представят досиета на системите, в които са отразени проверки за течове. Лицето, извършило проверките притежава документ за правоспособност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 Фактор "Отпадъци"

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 30.11.2014 г. Отг.: Управител
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград декларация за пуснатите на пазара опаковки за периода ноември 2013 – септември 2014 г. и да се представи копие на платежен документ, удостоверяващ заплащането на дължимата продуктова такса „опаковки". Срок: 30.11.2014 г. Отг.: Управител

4.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални информационни листове за безопасност. Срок: 30.11.2014 г. Отг.: Управител
  • Да бъдат изготвени документите чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 към Наредба за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества и смеси. Копие от същите да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2014 г. Отг.: Управител
  • Да бъде изготвена оценка по безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, употребявани на обекта, което да бъде документирано във формата, утвърдена със Заповед № РД-288/03.04.2014 г. на Министър на околната среда и водите. Копие от нея да се изпрати в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.