Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Кондрион - 2012” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Кондрион - 2012" ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 334/13.10.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.10.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Предприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви, ферментирали зеленчуци и оцет", находящ се в кв. 12 по плана на с. Долно Спанчево, общ. Петрич, стопанисван от „Кондрион - 2012" ЕООД гр. Благоевград.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти по „Опазване чистотата на водите", „Опазване чистотата на въздуха", фактор „ОХВ" и фактор „Отпадъци" , с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- производствено помещение - работилница;
- складово помещение;
- пречиствателни съоръжения – утаител и септична яма с попивен кладенец.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е производство на плодови и зеленчукови консерви, ферментирали зеленчуци и оцет. Обектът работи периодично, с намален капацитет на производство. По време на проверката не работи, обслужва се единствено от собственика на обекта и управител на дружеството.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 86-10/30.10.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Дружеството ползва вода за питейно - битови и производствени нужди от водопроводната мрежа на с. Долно Спанчево, общ. Петрич, а за производствени нужди - от собствен водоизточник - кладенец.
Във връзка с реализацията на обекта има издадени документи: решение по ОВОС № 53/30.09.1994 г. от РИОСВ – Благоевград и разрешения за ползване от община Петрич и ДНСК от 2006 г..
Обекта има изградена разделна канализация, оборудвана с пречиствателни съоръжения за отпадъчни води - двусекционен утаител и септична яма с попивен кладенец.
Съгласно издадените документи във връзка с изграждане на обекта, заустването на отпадъчните води се осъществява в дере, което не се ползва към момента на проверката.

3.2. Направление "ОХВ".

Дружеството произвежда кисела подправка "оцет" от оцетна киселина и аромати, кисела туршия, в която се добавят калиев сорбент и натриев бензоат. За почистване и дезинфекция на съоръженията и работното помещение се употребяват дезинфектанти и миещи препарати.
Всички употребявани прахообразни химични вещества са съхранени в шкафове на сухо в помещение с ограничен достъп. Ароматите се съхраняват в хладилен шкаф. Оцетната киселина се съхранява на открито в двора.
При проверката на обекта няма налични информационни листове за безопасност за употребяваните химикали.

3.3. Компонент "Атмосферен въздух".

На обекта няма инсталирани горивни източници. Произведените ферментирали зеленчуци (туршия) се предлагат в полиетиленови опаковки. За стерилизиране на стъклени буркани е монтиран 1 бр. автоклав, на ел. енергия.
За отопление и охлаждане на производственото помещение е монтиран 1 бр. климатик "Midea" със съдържание на охлаждащ агент – фреон R22, в количество 2,450 kg и не подлежи на контрол съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На обекта се експлоатира и камера със съоръжение на охлаждащ агент R134 А, в количество 2 kg и не подлежи на контрол.

3.3. Фактор "Отпадъци".

Готовата продукция дружеството пуска на пазара както следва: оцета и киселата подправка се опаковат в бутилки от 0,7 л, 1 л и 3 л, изготвени от полиетилентерефталат (РЕТ), които се закупуват от ЕТ „Зорница – Илия Радев" гр. Пазарджик. На продуктите се поставя пластмасова капачка и етикети за производител, съдържание, обект и етикет за годност на продукта. Бутилките се групират и опаковат в полиетилен.
За туршии - ползват се 10 литрови буркани, изготвени от РЕТ и капачки от пластмаса. Материалите за опаковане се доставят от „ Владпласт" ООД с. Бенковски.
За люти чушки - ползва се фолио за вакуумно опаковане с производител „Тоневи" ООД гр. Пловдив. На готовата продукция се поставят етикети.
Представят се декларации за съответствие на ползваните материали. Етикетите, които се ползват се вземат от „Лейбълс АРТ" с. Марино поле.
На обекта се ползват пластмасови касетки за многократна употреба.
Дружеството има задължения по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (обн. ДВ, бр. 53/2008 г.).
Готовата продукция се реализира изцяло на българския пазар. При проверката се представя удостоверение за членство в „Екопак България" АД за 2012 г.
Документи за 2013 г. и 2014 г. не се представят, в т. ч.: договор с организация; документи за заплащане на продуктова такса – опаковка към ПУДООС за 2013 г. и 2014 г.; вътрешнофирмена спецификация за 2013 г. и 2014 г. по приложение 12 от Наредбата.
От дейността на обекта се генерират отпадъци, за които до момента не е проведена процедурата по Наредба № 2 (обн. ДВ, бр. 66/2014 г.) – пластмасови опаковки, хартиени опаковки, материали негодни за консумация или преработване (предават се за храна на животни).
За битовите отпадъци обекта се обслужва от фирма „ЕТБ" ООД гр. Петрич.
Не се представят договори за предаване на отпадъците за последващо третиране.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Компонент „Води" - дадено предписание на основание чл. 155 ал. 2 от ЗООС (ДВ, бр. 91 от 2002 г.):
- Да се представят копия на документите, описани в констативен протокол № 86-10/30.10.2014 г. по компонент „Води", като се внесе допълнително в РИОСВ – Благоевград ген. план на производствената площадка. Срок – 7.11.2014 г. Отг. – Управителя

4.2. Фактор „ОХВ" - дадено предписание на основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.)

  • Да бъдат изискани от доставчиците информационни листове за безопасност за всички употребявани на обекта химикали. Съгласно изискванията дадени в тях да се съхраняват химикалите. За изпълнението да се уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок – 15.12.2014 г. Отг. – Управителя.

4.3. Фактор „Отпадъци" – дадени предписания на основание чл. 113 ал. 3 чл. 114, чл. 120 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53/2012 г.):

4.3.1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград:

  • документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса – опаковки за календарната 2013 г. и 2014 г.;
  • вътрешнофирмените спецификации за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Срок – 21.11.2014 г. Отг. – Управителя

4.3.2. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документите по чл. 7 ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (отм. ДВ, бр. 66/2014 г.) Срок – 21.11.2014 г. Отг. – Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 4 бр. предписания и са поставени срокове за изпълнение от управителя на дружеството.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.