Съдържание

Посетители

В момента има 431  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Опус - 44” ООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на за извършена проверка на „Опус - 44" ООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 399/24.11.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.11.2014 г. беше извършена проверка на място на производствен обект, експлоатиран на "Опус - 44" ООД, находящ се в с. Марикостиново, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- Цех № 1 – разкрояване и обкантване на ПДЧ плоскости за корпусна мебел и пробиване – не работи;
- Цех № 2 – разкрояване на фурнир и нанасяне на покрития;
- Цех № 3 – сглобяване и шлифоване на детайли;
- Цех № 4 – разкрояване и профилиране на детайли;
- Цех № 5 – склад.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 44-02/26.12.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание изискванията ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.), и подзаконовите нормативни изисквания произтичащи от него. Даденото предписание с КП № 82–13/19.11.2013 г. е изпълнено. Дружеството е представило в дадения срок коригирана оценка на безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дружеството е внесло инвентарен списък на употребените химични вещества и смеси през календарната 2013 г. На място се представи нова оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 30.10.2014 г., в която са отразени нови позиции от химикали, които дружеството е започнало да употребява. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички химикали. На място се извърши проверка на склада за съхранение на химикали, същият е обозначен и е с ограничен достъп няма разпилени и разлети опасни химични вещества и смеси.

3.2. Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството притежава заверени работни листове. Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове. На обекта се извършва дейност по оползотворяване на дървесните отпадъци. За изгарянето на отпадъците дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-226-0 от 12.02.2013 г. За отпадъците, предадени за последващо третиране се представят договори с фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. На обекта се водят отчетни книги по приложения № 1 и № 4 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. През 2013 г. са предавани опасни отпадъци с кодове 150110* и 200121* на „Феникс Дупница" ООД, гр. Дупница въз основа на писмен договор и 2бр. идентификационни документа. За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО при проверката се представи Удостоверение № 2812 издадено от „Екобулпак" АД. За отпадък с код 100101 – пепел дружеството е провело процедура по основно охарактеризиране на отпадъци, подлежащи на депониране. При проверката не може да се установи дали обекта попада в обхвата на сметосъбирането на община Петрич.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

За дейностите извършвани от дружеството попадащи в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.), по т. 2 - дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО и т. 4 - извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г., с последни изменения ДВ, бр.84/2012 г.)., има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредсвена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

1. Да се представи инвентарен списък на употребените през календарната 2014 г. химични вещества и смеси в РИОСВ - Благоевград. Срок: 30.03.2015 г. Отг.: Управител

Относно фактор "Отпадъци"

2. Да се представи в РИОСВ – Благоевград копие на писмен договор за предаване на отпадък с код 100101 – пепел.

Срок: 7 дни Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и поставен срок за изпълнението им.
За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи