Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Монца” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Монца" ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №366/03.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.11.2014 г. е извършена проверка на място на обект "Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз", находящ се в местност „Бресто", землище на с. Церово, общ. Благоевград (Автосервиз „Монца") стопанисван от "Монца" ООД гр. Благоевград.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти на РИОСВ – Благоевград, по компонент „Води", компонент „Атмосферен въздух" и фактор „Отпадъци", съвместно с представител на РЛ – Благоевград, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности на комплекс „Монца":
- автомобилен сервиз;
- автомивка;
- складови помещения;
- пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води – каломаслоуловител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основни дейности на обекта са продажба на коли, ремонт на автомобили, миене и почистване на автомобили. На площадката е разположен и малък хотел с ресторант. Площадката на обекта е оборудвана с пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 93-10/27.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Обекта има изградена разделна площадкова канализация, оборудвана с пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води – каломаслоуловител, за пречистване на смесен поток площадкови (дъждовни) води и промишлени - от автомивката към автосервиза.
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120041/02.10.2009 г., издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. Заустването на отпадъчните води се осъществява в река Струма, след пречистване в каломаслоуловител. По време на проверката от автомивката не се формират отпадъчни води и не е извършено пробовземане на отпадъчни води.
Дружеството спазва изискването в разрешителното за представяне на резултатите от извършения собствен мониторинг. В РИОСВ – Благоевград е представен протокол от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води за първо полугодие на 2014 г. (Протокол № 2014/1182 от 12.06.2014 г.) от изпитвателна лаборатория „Еколаб" към „Диал" ООД гр. София на „доставена проба от клиента", която отговаря на допустимите стойности на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в разрешителното за заустване на отпадъчни води, но не съответства на изискванията на чл. 7(1) на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ДВ, бр. 70/09.09.2011г.), за което е дадено предписание.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух".

І. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).
За боядисване на автомобили и части от автомобили, автосервиз «Монца» разполага с 2 бр. камери:
- предкамера за нанасяне на бази (грундфилъри) съоръжена с аспирационна система за улавяне на ЛОС;
- камера за нанасяне на финишни покрития, оборудвана с пречиствателно съоръжение – група вентилатори и текстилни филтри на вход и изход за пречистване на емисиите от ЛОС.
Филтрите на вход се сменят на 2400 работни часа, а на изход на 100 раб. часа.
За боядисване на автомобили се използват продукти от категория Б «Авторепараторни продукти» от Наредбата, произведени от BASF и CAR SISTEM, вносител „Карсистем България" ООД. Продуктите отговарят на изискванията на Приложение № 5 към чл. 5 ал.2 от Наредбата за максимално допустимо съдържание на ЛОС. С вх. № 810/13.03.2014 г. е представена декларация за количеството и вида на използваните продукти от обхвата на Наредбата.
ІІ. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) (обн. ДВ, бр. 3/2009 г., с изм. и доп.).
В автосервиза се извършва зареждане на автоклиматици с фреон R134а посредством станция за извличане на фреони.
Съгласно чл. 21 от Наредбата и чл. 1 от Регламент (ЕО) № 307/2008 г., дейността е необходимо да се извършва от лице, притежаващо документ за праводспособност за извършване на: извличане на ФПГ от климатични инсталации на някои МПС, издаден от Българска браншова камера по машиностроене (ББКМ).
При проверката не се представя документ за правоспособност издаден от ББКМ. Представен е сертификат, издаден от «Автомотор корпорация» АД на лицето Иван Ангелов Янев за завършен курс и тест за подръжка на климатични инсталации на автомобили «Ситроен».
Дружеството има задължение ежегодно до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ – Благоевград годишен отчет, съгласно формата на приложение № 4 към чл. 34 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои ФПГ (обн. ДВ, бр. 3/2009 г., с изм. и доп.) за предходната календарна година, съгласно Приложение № 6 от Наредбата.

3.3. Фактор "Отпадъци".

Дружеството е провело процедурата по реда на чл. 7 ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като са заверени работни листове с кодове: 080111, 130208, 130503, 150101, 150202,150110, 150202, 160103, 160107, 180112, 160117, 160118, 160119, 160120, 160199, 200121 и 200301.
Описаните отпадъци се съхраняват разделно в обособено за целта складово помещение с ограничен достъп.
Отработеното масло се съхранява в корозоустойчив варел с вместимост 200 л. В склада за съхранение е изградена обваловка. Опасните отпадъци се съхраняват в метални съдове, обозначени със съответните надписи – наименование и код на отпадъка.
Местата за смяна на отработено масло отговарят на условията, заложени в чл. 25 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ, бр. 2/2013 г.)
На обекта се представят 2 бр. отчетни книги по приложение № 1, заверени в РИОСВ – Благоевград на 15.07.2013 г. Същите съдържат хронологични записи за вида и количествата, образувани отпадъци и се водят, съгласно изискванията на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.)
Представя се договор за предаване на отпадъци с „Феникс – Дупница" ООД гр. Дупница от 03.01.2013 г.
На обекта и около него не е констатирано замърсяване и разпиляване на отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Компонент „Води" - дадено предписание на основание чл. 155 ал. 2 от ЗООС (ДВ, бр. 91 от 2002 г.):
1. Собствения мониторинг на отпадъчните води да се извършва от акредитирана лаборатория за вземане на проби, измерване, изпитване и анализи на отп. води, съгласно изискванията на чл. 7(1) от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ДВ, бр. 70/09.09.2011г.). Срок – постоянен. Отг. – Управителя.

4.2. Компонент „Атмосферен въздух" – дадено предписание на основание чл. 17, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.):
1. Да се въведе Досие на системата съгласно Приложение № 3 към чл. 3 от Наредбата за

  • за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) (обн. ДВ, бр. 3/2009 г., с изм. и доп.). Копие от Досието на системата да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок – 10.01.2015 г. Отг. – Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 2 бр. предписания и са поставени срокове за изпълнение от управителя на дружеството.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.