Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица 2002" ЕООД – гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 76/11.03.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.03.2015 г. е извършена проверка на място и по документи на обект "Производствена площадка", находящ се в м. „Мочура", землище на гр. Гоце Делчев и Находище за подземни богатства „Марчево" за нарушени и замърсени терени, експлоатирани от „Бистрица 2002" ЕООД – гр. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ „Марчево", землище на с. Гърмен.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

За проверката е съставен Констативен протокол № 09-03/25.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"
Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване № 43120050/10.08.2011 г. на промишлени отпадъчни води, формирани от промиване на инертен материал.
На площадката е монтирана нова инсталация, която е в работен режим от 23.03.2015 г.
Към момента на проверката няма заустване на отпадъчни води след пречиствателното съоръжение.
С вх. № 320/30.01.2015 г.в РИОСВ Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване., на основание чл. 48, ал.1, т.12 от закона за водите.
Във връзка със задължението за осъществяване на собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води от обекта, в РИОСВ Благоевград са представени 2 броя протоколи от изпитване по описа на „Евротест контрол" ЕАД гр. София.
Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, заложени в разрешителното за заустване, като пробовземането не е извършвано от акредитирана лаборатория, а пробата е предоставена от клиента.

3.2 Компонент „Почви"
На производствената площадка се извършват дейности по първична преработка на инертни материали. Разположени са ТМСИ, депа за инертни материали, помпена станция, гаражи, ремонтна работилница, административна сграда /битова/, кантар, бетонов възел и асфалтосмесителна инсталация. Площта е 38 дка.
Суровината /баластра/ се добива от Концесионна площ Марчево. От извършена проверка на място, не са констатирани нарушения и замърсявания на земи съседни на производствената площадка и концесионната площ.

3.3 Фактор „Опасни химични вещества"
В своята дейност дружеството не употребява и не съхранява опасни химични вещества и смеси.

3.4 Направление „Кмплексно предотвратяване на промишленото замърсяване, екологична отговорност и доброволни ангажименти"
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършване на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.