Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

ЕТ „Сарай-73-Георги Бележков“ - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Сарай-73-Георги Бележков" - гр. Разлог

 

На основание Заповед №107/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.04.2015 г. беше извършена проверка на обект „Кланица и колбасарски цех", находящ се в гр. Разлог, Промишлена зона „Запад". Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №21-24/09.04.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- кланица и колбасарски цех;
- хладилни и климатични инсталации;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Предприятието е производител на прясно месо и разфасовки, мляно месо, колбаси и деликатеси. По време на проверката обектът работи с пълния си капацитет.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

На обекта се експлоатират 12 бр. стационарни хладилни и климатични инсталации, подлежащи на контрол. Седем броя инсталации са със съдържание на охлаждащ агент R 22 и пет броя - със съдържание на флуорирани парникови газове /ФПГ/ (4 бр. с R 404A и 1 бр. с R 427).
При проверката са представени 12 броя "Досиета на системите", в които са отразени необходимият брой проверки за херметичност (течове).
Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (R 22) и се прилага Регламент №517/2012/ЕС, като съгласно чл. 4 на същия на проверки за течове подлежат инсталации, съдържащи агенти, които имат потенциал глобално затопляне, приравнен към СО2 еквивалент над 5000 тона.
Подробни указания за стъпките, относно извеждане на R 22 са дадени с констативен протокол №27-06/19.06.2014 г. на РИОСВ-Благоевград. При проверката е констатирано, че към момента R 22 не е изведен от системите. Не са установени течове, които да са отразени в досиетата на системите.
С вх. №230/23.01.2015 г. е представен годишен отчет в РИОСВ-Благоевград.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.).
При проверката е установено, че в производствената си дейност предприятието използва за почистване на роботните повърхности и производствените помещения комбиниран биоциден препарат, за който притежава актуален информационен лист за безопасност /ИЛБ/, издаден в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на CLP – Регламента. Този химикал се съхранява с специално обособено за целта помещение, което е в пълно съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в ИЛБ.
На обекта са налични и се поддържат актуални документациите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба.

3.3. Фактор "Отпадъци"

За обекта, дружеството е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, за които притежава заверени в РИОСВ-Благоевград работни листове за отпадъци с кодове: 020201, 020202, 020203, 150101, 150102 и 200121*. На обекта има въведено разделно събиране на отпадъците с обособени складове и места за съхраняването им, обозначени с кода и наименованието на отпадъците.
Отчетността на отпадъците се води съгласно нормативните изисквания в 7 броя отчетни книги за отпадъците по приложение № 1 от Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, заверени в РИОСВ-Благоевград.
Представят се договори за предаване на отпадъци с фирми, притежаващи съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).
Задължението си по чл. 59 от ЗУО, фирмата изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.