Съдържание

Посетители

В момента има 796  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ЧЕРКЕЗОВ ” ООД – с. Струмяни, общ. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЧЕРКЕЗОВ " ООД – с. Струмяни, общ. Струмяни

 

На основание Заповед № 82/18.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.04.2015 г. е извършена проверка на място на обект „Цех за обработка на мрамор", находящ се в местност „Гарата", землище с. Илинденци, общ. Струмяни, общ. Струмяни, стопанисван от „Черкезов" ООД с. Струмяни.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена по компонент „води" и компонент„почви", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- производствена площадка на „Цех за обработка на мрамор";
- пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда „води" и „почви", които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 24-11/08.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Дружеството спазва изискването на разрешителното № 43120054/14.12.2011 г. издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни производствени води в р. Шашка - приток на р. Струма, като извършва собствен мониторинг на отпадъчните води и резултатите се представят редовно в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2014 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване.

Производствената площадка е оборудвана с ново пречиствателно съоръжение, с коагулация на производствените отпадъчни води. Очаква се това да намали до минимум замърсяването на р. Шашка по показателя «НРВ».
Считано от 05.05.2014 г. е отменена текуща месечна санкция от предходната година, поради преустановяване на замърсяването по показателя «неразтворени вещества» на р. Шашка.
С вх. № 1206/31.03.2015 г. в РИОСВ – Благоевград е внесен годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване, в установения срок.
По време на проверката е съставен Протокол за извършена проверка № 25-11/08.04.2015 г. и взета проба за изпитване на отпадъчни производствени води. Пробата е взета с Протокол за вземане на извадка № 191/08.04.2015 г. на акредитирана лаборатория РЛ - Благоевград.

3.2. Компонент „Почви"
Обектът е разположен на площ от 15 дка. Предстои провеждане на процедура за преотреждане на закупена 8 дка площ.
Не са констатирани нарушения и/или замърсени земи от производствената дейност на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.