Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Беласица” АД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Беласица" АД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 104/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.04.2015 г. се извърши проверка на място на „Завод за производство на водомери", находящ се гр. Петрич, ул. „Места" № 22.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех „Механичен І";
- Цех „Механичен ІІ";
- ковашко-пресов участък;
- участък „Леярен";
- участък „Монтажен";
- участък „Галваничен";
- участък „Бояджиен";
- участък „Пластмаси";
- ПКЦ с 2 броя котли;
- ПСОВ;
- места за съхранение на отпадъци;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на водомери. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Работи се с намален капацитет, като в момента на проверката дружеството е в производствен престой. При проверката е съставен Констативен протокол № 23-14/16.04.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
На обекта е изградена ПКЦ, в която са инсталирани два броя котли, тип „Buderus Logano", с топлинна мощност по 1,2 МW, изгарящи природен газ. Двата котела са с общо изпускащо устройство (комин). От 2012 г. до момента на проверката, котлите не са използвани, за което е уведомена РИОСВ – Благоевград писмено. При проверката е установено, че ПКЦ е запечатана – поставени са ограничителни лепенки на входа на котелното.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност.
- Участък „Галваничен" – инсталация за отлагане на метални покрития - линия за поцинковане и линия за блестящо никелиране. Ваните са обхванати от бордова смукателна аспирация, като емисиите се отвеждат в атмосферния въздух посредством 4 броя въздуховоди без пречиствателни съоръжения. От м. юли 2013 г. линията за никелиране не работи. Последните измервания са извършени през 2014 г. и са валидни за 2014 г. и 2015 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии на прахообразни вещества и газообразни неорганични съединения на хлора, съгласно чл. 43 от Наредба № 1/2005 г. (от линия за поцинковане).
- Участък „Леярен" – леене на месинг в индукционна пещ с мощност 80 кW и производителност 250 кг/час, кокил машина и камина за охлаждане на отливки. Емисиите от пещта, кокил машината и камината за охлаждане се отвеждат посредством общо изпускащо устройство. През м. март 2015 г., дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград собствени периодични измервания, валидни за 2015 г. и 2016 г.
- Участък „Монтажен" – емисии от летливи органични съединения от машина за нанасяне на печат върху метални повърхности, дейност попадаща в приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. Дружеството е извършило регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и инсталацията е вписана в публичния регистър на инсталациите под номер BLG00023. Представена е в срок декларация за консумацията на органични разтворители през 2014 г.
- Участък „Бояджиен" – линия за полимерно прахово покритие. Линията не е съоръжена с изпускащо устройство за отвеждане на емисии в атмосферния въздух.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.). Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. - REACH.
Съхранението на химичните вещества и смеси е организирано в отделни складови помещения. Част от химикалите се съхраняват в участък „Галваничен", който е с непропусклив под, добра вентилация и възможност за събиране и обезвреждане. Всички химикали са в оригиналните си опаковки и са етикетирани.
През м. март 2015 г., в РИОСВ-Благоевград дружеството е представило Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси за 2014 г. В оценката е изготвен план за коригиращи мерки.
При проверката се представя досие съгласно чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006 г. В досието са налични информационните листове за безопаснот на употребяваните химични вещества и смеси.

3.3. Компонент „Води"
Дружеството има сключен договор с „ВиК" ЕООД, гр. Петрич за отвеждане на отпадъчните води. „Беласица" АД има съществуваща ПСОВ към участък „Галваничен", която е в добро състояние. Лабораторния дневник на станцията се води редовно. В РИОСВ-Благоевград редовно са представяни резултатите от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води. Към момента на проверката, за извършен мониторинг се представя протокол от акредитирана лаборатория. Не се констатират нарушения на допустимите норми за градска канализация.

3.4. Фактор „Управление на отпадъци"
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-282-0/04.11.2014 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е за обект разположен в Петрич и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) и код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) за отпадъци генерирани от дейността на дружеството.
Дружеството има заверени работни листове за отпадъците, които генерира.
Образуваните отпадъци се съхраняват разделно на обособени за целта места, като опасните отпадъци са с ограничен достъп, а за флуоресцентните тръби е осигурена сяра на прах.
Отпадъците, които се генерират и не се подлагат на оползотворяване на площадката се предават за последващо третиране на лица притежаващи документите изисквани по чл. 35 от ЗУО. Предаването става на базата ни писмени договори.
На обекта се представят 3 броя отчетни книги, които са водени редовно съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). Предаването на опасните отпадъци се извършва след оформянето на идентификационни документи. В срок е изготвен и представен в Изпълнителна агенция по околна среда и водите – гр. София годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г.
За изпълнението на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството представя удостоверение с „Екопак България" АД, със срок на действие 31.12.2017 г.

3.5. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
3.5.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.5.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.