Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Алмас 5” ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Алмас 5" ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед №134/24.04.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.04.2015 год. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Алмас 5" ООД, гр. Хаджидимово, находяща се в обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. „Македония" №53. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №23-24/28.04.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обекта, включващ:
- цех „Кроялен";
- цех „Шивален";
- цех „Конфекция";
- Складове за материали, химични вещества и смеси, готова продукция;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството е производител на обувки. Готовата продукция е предназначена главно за износ. Дейността се извършва на една площадка, разположена в гр. Хаджидимово.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

3.1.1. Източници на емисии от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения (ЛОС). Дейността на дружеството е производство на обувки и попада за контрол, съгласно Приложение №1 от № Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух) в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /Наредбата/ (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
Извършена е регистрация на инсталацията по чл. 30л от от Закона за атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) – Удостоверение за регистрация №58/01.12.2014 г. Съгласно представената, в РИОСВ-Благоевград през 2014 г., декларация са употребени 3,881 т органични разтворители, с което не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворители, регламентирана в табл. 1, Приложение №2 от Наредбата – 5 т/год. и не е необходимо изготвяне на План за управление на разтворителите.
3.1.2. На обекта се експлоатират 5 бр. климатични инсталации, със съдържание на фреон R 22 в количества по 4,8 кг.
При проверката се представят 5 бр. „Досиета на системите" с отразени проверкиза течове за 2014 г. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Считано от 01.01.2015 г. се забранява употребата и пускането на пазара на непълнохалогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), към които спада R 22 и се прилага Регламент (ЕС) 517/2014 на ЕП и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове. До момента не са предприети действия относно извеждането на R 22, тъй като не са регистрирани течове

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.).
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп и адекватна вентилация. Помещението е съобразено с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ) на химикалите съхранявани в него.
Дружеството е изготвило и представя при проверката оценката за безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, което е в пълно съответствие с актуалното състояние на съхранението на химикалите на обекта.
Изготвена е документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, но при проверката се установи, че част от нея се нуждае от актуализация.
На обекта са налични актуални ИЛБ за употребяваните химикали.

3.3. Фактор "Отпадъци"
От производствената си дейност дружеството генерира отпадъци, за които има заверени работни листове за класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград за отпадъци с кодове: 040199, 040209, 150101, 150102, 150110* и 200121*.
На обекта има въведено разделно събиране на отпадъците с обособени складове и места за съхраняването им, надписани със съответния код и наименование на отпадъка..
Отчетността на отпадъците се води съгласно нормативните изисквания в 4 броя отчетни книги за отпадъците, заверени в РИОСВ-Благоевград.
Представят се договори за предаване на отпадъци с фирми, притежаващи съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).
Годишните отчети за отпадъците за 2014 г. са изпратени в ИАОС в законоустановения срок.
Дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.), като дължимата продуктова такса „опаковки" внася към организация по оползотворяване „Екобулпак" АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.