Съдържание

Посетители

В момента има 511  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

АМ „Струма“ – Лот 2 от км 343+400 до км 359+482.59 с възложител Агенция «Пътна инфраструктура»

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на строеж АМ „Струма" – Лот 2 от км 343+400 до км 359+482.59 с възложител Агенция «Пътна инфраструктура»

 

На основание Заповед №118/09.054.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.04.2015 г. се извърши проверка на място и по документи на автомагистрала (АМ) „Струма" - Лот 2 - от км 343+400 до км 359+482.59 и се състави Констативен протокол №05-05/22.04.2015 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от Решение по ОВОС №1-1/2008 г. за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма" (Долна Диканя - Кулата) и пътните възли за участъци М2, М3, М4 и М5" и условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №42-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изместване на шест участъка от Лот 2 на АМ „Струма" „Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000" и Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №13-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на големи съоръжения по трасето, включително в шест участъка от ситуационни промени за обект АМ „Струма" „Дупница - Благоевград" Лот 2 от км 322+000 до км 359.483.52", издадени от министъра на околната среда и водите.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС №1-1/2008 г.:
II.24. Да се предприемат действия за получаване на разрешителни от БД „Западнобеломорски район" и/или „ВиК" дружество за необходимите количества вода при строителството на пътя.
II.25. Да се представи необходимата документация в БД „Западнобеломорски район" за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти в съответствие с чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б" от Закона за водите.
ІІ.26. Да се сключи договор с лицензирана фирма, осигуряваща почистване на химическите тоалетни.
II.27. Да се съгласуват местата за евентуалните депа от земни и скални маси, като се проучи възможността депонирането да се извърши в кариери с изчерпан ресурс, открито рудници (като напр. Ораново) и др.
ІІ.32. Да се изготви ландшафтно-устройствен проект, включващ проект за озеленяване, в който да се предвиди използването на местни растителни видове, адаптивни към условията и невнасящи дисхармония в ландшафтите и озеленяване по подходящ начин на отворите за преминаване на диви животни. Проектът да се съгласува с РИОСВ - София и РИОСВ - Благоевград.
III.35. Да не се допусне разширяване на обхвата на строителните работи и съответните замърсявания извън обхвата на строителния обект.
III.36. Да не се допусне намеса по какъвто и да е строителен начин (вкл. обслужващи пътища и депониране на скални и земни маси) в границите на прилежащите на трасето на АМ защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
III.37. Да не се извършва базиране на строителна техника, респ. изграждане на служебни пътища и складове, в и в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
III.39. Да не се допуска ремонт на строителна и ремонтна техника на територията на строителната площадка, както и подмяна на масла и зареждане на гориво.
III.40. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да бъдат използвани пир строителството на отделните участъци от трасето на автомагистралата.
III.41. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.
III.42. Да се представят в РИОСВ - София и РИОСВ - Благоевград копия от издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект.
2.2 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда - мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.
6. Да се изготви план за управление на отпадъците и се осигури неговото ежегодно актуализиране.
9. При изграждане на многовидови проходи под мостове на реки, постоянни или сезонни притоци, да се съблюдава изпълнението на следните параметри на проходите:
9.1. Инженерни изисквания - височина минимум 5 метра, широчина минимум 2 метра сухи хоризонтални ивици от двете страни на водното тяло, сухата ивица влиза във водата със скосени страни от 45% към водното тяло, повърхността на сухата ивица - почва или пясък позволяващи развитие на растителност (ивица съставена от бетонни корита дълбоки 30 см запълнени с пясък или почва), изход на ивицата задължително на нивото на сухите брегове извън съоръжението, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп до съоръжението, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението, мократа частна съоръжението следва да може да побира цялото средно водно количество характерно за най – многоводния месец без да се заливат сухите ивици, липса на прагове над речното дъно.
10. При изграждане на тръбите за преминаване на костенурки, да се съблюдава изпълнението на следните параметри:
10.1. Инженерни изисквания - диаметър минимум 1.5 метра при кръгъл профил и 1 метър при квадратен профил,лек наклон от централната ос на магистралата към периферията с цел отводняване минимум 1 , изход 10 - 15 см над нивото на външната повърхност без вертикален праг (наклон до 30ᵒ) с цел недопускане на наводняване, при кръгла тръба на дъното запълнено до 2/3 от профила с пясък или земя до формиране на плоска ивица, зад входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението.
10.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 10 метра периметър на съоръжението, недопускане на ново застрояване на периметър 100 метра от него, както и фрагментиране на повече от 25 % на местообитанията в по - голям периметър, засаждане на дървесна растителност, ограничено човешко присъствие, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки животни (насипи, плътно засадена растителност).
12. Да се осигури редовно омокряне при разкъртване и товарене на стара настилка, на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци, на временни пътища за достъп.
13. Да се осигури запазването на хумусния пласт при строителството на отделните участъци на автомагистралата.
14. Да се осигури покриването с хумус и укрепването биологически на нескалните откоси на изкопите и насипите в отделните участъци.
15. При строителството на отделните участъци от АМ да не се допуска провокиране на склонови процеси, като свлачища, срутища и пр. (напр. при масови взривявания, подсичания и др.).
16. Строителните работи в зоните намиращи се близо до населени пунктове и отделните къщи около трасето да се извършват през светлата част на денонощието.
17. Да не се допуска извънгабаритно товарене на МПС с насипни товари и без покритие.
19. Да не се допускат разливи на горива и ГСМ.
20. Да се осигури непрекъснат контрол върху провежданите строителни работи и върху използваните машини и съоръжения. Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход и извънгабаритно товарене на транспортни средства с насипни материали.
2.3 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №13-ПР/2013 г.:
1. Да се предвидят конкретни мерки при проектирането на планираните съоръжения, обезопасяващи водите в подземните водни тела от замърсяване в процеса на изграждането и експлоатацията им.
2. Да се направят постъпки в БД „Западнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за водите във връзка с изграждане на съоръженията, предвиждащи пресичане на повърхностни водни обекти.
3. Да се предвидят конкретни мерки при проектирането и изграждането на двата тунела: от км 324+460 до км 324+840 (с дължина 380 м) и от км 351+115 до км 351+465 (с дължина 350 м), обезопасяващи водите в подземното/ите водно/и тяло/тела от замърсяване в процеса на строителството и експлоатацията им. Да се предприемат действия за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите за формираните при прокарването на двата тунела руднични води.
4. Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, съгласно изискванията на Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ. бр. 88/2000 г.)
2.4 Извършена бе проверка по изпълнение на следните условия от Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №42-ПР/2012 г.:
3. Да се предвидят конкретни мерки при изместването на участъците от трасето, обезопасяващи водите в подземните водни тела от замърсяване в процеса на изграждането и експлоатацията им, както и с участъка от км 330+000 до 333+000, представляващ район с потенциален риск от наводнения.
4. При проектирането на предвидените промени в трасето на Лот 2 от АМ „Струма", последните да се съобразят с издадените или в процеса на издаване разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект и други административни актове, съгласувано с БДЗБР.
2.5. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.6. Фактор „Отпадъци"
Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
2.4. Компонент „Води"
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №05-05/22.04.2015 г.
3.1 Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС:
От БДЗБР са издадени 13 броя разрешителни за ползване на воден обект.
Местата за евентуалните депа от земни и скални маси са съгласувани с община Благоевград и община Кочериново.
Образуван е табан за излишни земни маси върху имоти общинска собственост с №№ 072011, 072012, 072014, 072020, 072040, 072044 и 072050.
При проверката не се представя проект за рекултивация на нарушени терени за подобряване слабопродуктивни земи и оползотворяване на хумусния пласт, съгласно изискванията на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени за подобряване неплодородни земи и оползотворяване на хумусния пласт.
При извършване огледа на място не е констатирано обособяване на обслужващи пътища и депониране на скални и земни маси извън границите на площите, засегнати от обекта.
Използването на съоръженията е извън обхвата на защитени територии и не е в непосредствена близост до тях.
При проверката се констатира ремонтна дейност на техниката включително подмяна на масла. Същата се извършва на база, находяща се в Бобошево.
На обекта са осигурени химически тоалетни.
Образуваните отпадъци се предават въз основа на сключени писмени договори.
Издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект са представени в РИОСВ - Благоевград (6 бр.) и РИОСВ - Перник (7 бр.).
3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда - мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.
Изготвен е план за управление на отпадъците – обект АМ „Струма" – Лот 2, Дупница – Благоевград. При проверката е представен актуализирания план за 2015 г.
Спазват се посочените в мярка 10 параметри при изграждане на тръбите за преминаване на костенурките.
Подходите под мостовете на реки, постоянни или сезонни притоци са изпълнени съобразно инженерните изисквания за това.
Осигурява се редовно оросяване на местността за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци, както и за временните пътища за достъп.
От проверката на терен се установи, че предварително се отделя хумусния пласт и се ползва по предназначение на обекта.
Спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, относно транспортирането на твърди прахообразни материали. При проверката е констатирано, че МПС, превозващи насипни материали са покрити.
Дружеството е разписало мерки за недопускане на разливи на горива и ГСМ в т. 4 от Плана за действие при аварийни ситуации. В момента на проверката на участъка, попадащ на територията, контролирана от РИОСВ – Благоевград, разливи няма.
Осъществява се непрекъснат контрол върху строителните работи и използвани машини и съоръжения. Не се допуска работа на празен ход на строителната техника както и извън габаритни товари.
3.3. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № 42-ПР/2012г.
Предвидено е преди заустването на водните количествата от канавките да преминават през каломаслоуловители.
Предвидените промени в трасето на Лот 2 са съобразени с издадени или в процес на издаване разрешителни за водовземане или ползване на воден обект, съгласувани с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".
3.4. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № 13-ПР/2013 г.
Изпълнението на пилотите на мостовите съоръжения е извършено по стандартна технология, упомената в изготвения и одобрен технически проект.
Издадени са 13 бр. разрешителни за ползване на водни обекти във връзка с изграждане на съоръженията, предвиждащи пресичане на повърхностните водни обекти.
При прекарването на двата тунела от км 324 + 460 до км 224 + 480 не са формирани отпадъчни води, предвид което е отпаднала необходимостта от издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води.
Забраните и ограниченията при доказана необходимост се спазват съгласно изискванията на Приложение № 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване и проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ).
3.5. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
В участъка на АМ „Струма" – Лот 2 попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград не се съхраняват опасни химични вещества и смеси. Необходимите за строителството опасни химични вещества и смеси се доставят ежедневно на работния участък. Мобилната инсталация, в която се произвеждат асфалтовите смеси е ситуирана на територията на община Бобошево.
3.6 Фактор „Отпадъци"
Към момента на проверката на обекта не е създадена организация за събиране на смесени битови отпадъци, генерирана от лицата участващи в строителството. Липсват съдове, въпреки че такива са предвидени в актуализирания през 2015 г. – План за управление на отпадъците. Представя се договор сключен между „Пътстрой – 92" АД и „Пътища и съоръжения" ЕАД за събиране на отпадъци. „Пътища и съоръжения" ЕАД притежава регистрационен документ за извършване на дейност транспортиране, вкл. отпадък с код 20 03 01. ГБС „Инфраструктурно строителство" АД притежава регистрационен документ за извършване на дейност транспортиране , вкл. на отпадък с код 20 03 01.
С писмо на община Благоевград изх. №П-03-819/30.07.2013 г. е дадено съгласие за депониране на твърди битови отпадъци на депо Благоевград, като е необходимо сключване на договор.
3.7 Компонент „Води"
Реализирането на проекта не е свързано със заустване на отпадъчни води. На отделни участъци от автомагистралата са поставени химически тоалетни. Представя се договор с „Еко Ве Це" ЕООД – гр. София за почистване на химическите тоалетни, както и документи удостоверяващи извършването на услугата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Относно Фактор „Отпадъци" - на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците е дадено следното предписание, срокове и отговорници:
1. Да се създаде система за събиране на смесени битови отпадъци на мястото на генерирането им по АМ „Струма" Лот 2 Дупница – Благоевград. За предприетите мерки РИОСВ – Благоевград да се уведоми писмено. Срок: 11.05.2015 г.; Отг. Председател на УС на АПИ
4.2 Относно изпълнение на условия от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. – на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда
2. Да се изготви и съгласува с компетентните органи проект за рекултивация, за подобряване на слабопродуктивни земи и оползотворяване на хумусния пласт по реда на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени за образуван табан за земни маси върху имоти №№ 072011, 072012, 072014, 072020, 072040, 072044 и 072050, землище на гр. Кочериново. Срок: 22.06.2015 г. Отг. Председател на УС на АПИ

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове, и отговорник за тяхното изпълнение.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи, а при необходимост и на място.