Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Белар Антик” ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Белар Антик" ООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №103/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.04.2015 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на мебели", находяща се гр. Разлог, ул. „Баненско шосе". Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- цех №1- разкрой на детайли и обработка;
- цех №2- сглобяване на детайли;
- ПКЦ;
- лакозаливен цех за нанасяне на покрития върху дървени повърхности с 12 броя камери;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на мебели от широколистна и иглолистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №23-06/23.04.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
Дружеството експлоатира котелна централа с 2 броя котли тип KARA, с топлинна мощност съответно 900 КW и 1450 КW. Котлите изгарят дървесни отпадъци (трици и дървесни изрезки). Двата котела са със самостоятелни изпускащи устройства. При проверката се представят дневници с работните часове на котлите. В момента на проверката работят и двата котела. Дружеството спазва изискванията за периодичност на извършване на собствени измервания, регламентирани в чл. 31 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са проведени през 2013 год. и са валидни за 2013 и 2014 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). В момента се изгражда и сушилня за дървен материал.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
В лакозаливен цех има 12 бр. камери за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Камерите са с 14 изпускащи устройства и са съоръжени с пречиствателни съоръжения тип „хартиени филтри". Съгл. чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, дружеството има задължение да изготви програма за поддръжка на пречиствателните съоръжения- да се въведе дневник, в който да се отразява подмяната на филтрите, както и работните часове на всеки филтър. В момента на проверката работят само шест от камерите.
Съгл. представената декларация за 2014 г. за консумацията на органични разтворители не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, регламентирана в Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. и не е необходимо доказване на съответствие чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). Инсталацията за нанасяне се контролира чрез измервания, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. Последните СПИ са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г.; няма нарушени НДЕ.
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
В цех № 1 и №2 има изградена аспирационна система, обхващаща машините за дървопреработка и чрез пневмотранспорт дървесният прах и трици се отвеждат в бункер посредством 4 бр. циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконови нормативни изисквания, произтичащи от него. За нанасянето на покрития на обекта се употребяват опасни химични вещества и смеси, за които са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ). ИЛБ са актуални и са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH и в съответствие с изискванията на CLP- Регламента (Регламент (ЕО) №1272/2008).
Всички употребявани на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, организирано в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). и в съответствие с изискванията отбелязани в информационните листове за безопасност.
Изготвени са и се поддържат документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата. В РИОСВ- Благоевград е подадена информация за употребяваните на обекта (вид и количества) опасни химични вещества и смеси през 2014 г.
Предписанието дадено при предходна проверка е изпълнено- представени са копия от документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата.

3.3. Компонент „Води"

Проверката се извършва във връзка с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води №43110017 от 18.02.2013 г. от БДЗБР - Благоевград. На обекта се формират и се заустват в р. Изток само битово- фекални отпадъчни води, на изход от пречиствателно съоръжение- утаител.
Схемата за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води е на 6 месеца. Протоколи с резултатите от извършения емисионен контрол се представят в РИОСВ- Благоевград своевременно. Не се констатира нарушение на индивидуалните емисионни ограничения по показателите заложени в цитираното разрешително.
В РИОСВ- Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2014 г., съгл. изискванията на чл. 48 от, ал. 1, т. 12 от Закона за водите..
Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние. Пунктът за мониторинг е обозначен.
Извършено е пробовземане на отп. води в изпълнение на мониторинга за първо полугодие на 2015 г, но резултатите все още не са готови и ще бъдат представени допълнително в РИОСВ- Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.