Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Екорепласт” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екорепласт” ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед №128/21.04.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.05.2015 г. се извърши проверка на място на „Цех за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци”, находящо се с. Капатово, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Цех за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци, включващ:
- автоматична линия за преработка и рециклиране на полиетиленови отпадъци;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци до полиетилен ниска плътност, високо налягане (LDPE). Дружеството работи на непрекъснат трисменен режим на работа, седем дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол № 42-13/07.05.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Управление на отпадъци”

За дейността на обекта дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци №01- РД – 207 – 0/27.09.2012 г. за дейности по събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса. За образуваните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове по реда на Наредба № 3/2003 г. за класификация на отпадъците.
При проверката на площадка № 1 е установено, че за отпадъците, образувани от дейността има обособени места и съдове за съхраняване на отпадъците.
При проверката на площадка № 2 е установено, че се съхраняват около 20 бали текстилни отпадъци (мокет), за които не се представят документи за произход. По думите на Управителя на дружеството отпадъците са на друго лице и са оставени на обекта за съхраняване и няма да се третират.
При огледа на площадката е установено, че липсват обособени и обозначени места за съхраняване на приетите отпадъци. На площадката е разположена електронна везна за измерване на постъпващите отпадъци, която е калибрирана. Приемането и предаването на отпадъци става въз основа на писмени договори. За отпадъците, получени от Р Гърция и Германия се представят оформени документи - Анекс VІІ.
Дружеството извършва депониране на отпадък с код 191212 (други отпадъци от механично третиране на неопасни отпадъци) и притежава становище за основно охарактеризиране. Отпадъка се депонира на РДНО – гр. Петрич.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници от производствени процеси.
Източник на емисии в атмосферния въздух е въздуховод за улавяне на топлия въздух при филтриране на материала към технологичната линия за рециклиране на материала.
Дружеството спазва изискванията за периодичност на извършване на собствени периодични измервания (СПИ), съгласно чл 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). В РИОСВ – Благоевград е представен доклад от извършени СПИ, с приложени протоколи от акредитирана лаборатория.Няма нарушени норми на допустими емисии. Измерванията са валидни за 2014 г. и 2015 г. При проверката не са констатирани промени в технологичния цикъл. До момента не е изградена общооменна вентилация на производственото хале.
3.2.2. Относно спазване на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г.) – Извършени са СПИ, които са валидни за 2014 г. и 2015 г. Няма нарушени норми.
3.2.3. В производственият цех са монтирани 4 броя климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент R 22 (4 Х 4,84 кг), според указателните табели на инсталациите, но същите не се ползват.
При проверката на представените „Досиета на системите“ на климатичните инсталации, е установено, че същите не съдържат охлаждащ агент.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор «Отпадъци»
1. Да се обособят и обозначат местата за приемане на отпадъците и наличните 20 бали тектилни отпадъцида се изнесат от обекта от лицето, чиято собственост са. РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено за изпълнението на предписанието. Срок: 08.06.2015 г. Отг.: Управител

Относно компонент „Атмосферен въздух”
1. Да се проектира и изгради вентилация на цеха за рециклиране. Относно предприетите мерки РИОСВ – Благоевград да бъде писмено уведомена. Срок: 05.12.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.