Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„В и К“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград - обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Благоевград“

 

На основание Заповед №145/05.05.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.05.2015 г. се извърши планова проверка на място на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Благоевград“ и съставен Констативен протокол №02-07/13.05.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от Решение по ОВОС №52-12/2001 г. на министъра на околната среда и води във фаза „По време на експлоатацията“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Изпълнение на условия от Решението по ОВОС №52-12/2001 г., проверени са 2 бр. условия, а именно:
- ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.
- ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци
Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
Фактор „Отпадъци“
Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ. бр.86/ 2003 г., с посл. изм.) и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
Компонент „Води“
Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
Компонент „Атмосферен въздух“
Проверката е на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №02-07/13.05.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС №52-12/2001 г.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

При проверката се констатира, че е изградено реагентно стопанство за съхранение ни дозиране на ферихлорид (FeCL3), състоящо се от два съда, всеки с вместимост 5 м3. От единия е предвидено да се извършва дозирането на FeCL3, а другия - за резервно съхранение. До момента на проверката съоръжението не е използвано. В настоящия момент се съхраняват 10.500 кг ферихлорид. Наличен информационен лист за безопасност за FeCL3. На 13.03.2015 г. е извършено е третиране на утайките с негасена вар, като е използвано негасена вар в количество 30 т.
Няма наличен информационен лист за безопасност на СаО. Не е извършена актуализация на настъпилите промени в оценката на безопасност на съхранение на опасните химични вещества и смеси.

3.3. Фактор „Отпадъци“

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 150110, 190801, 190802, 190805, 190809, 190810, 190811, 200121 и 200301. При проверката на 8 бр. отчетни книги по Приложение № 1 се установи, че отпадъци с кодове 190809, 190810 и 190811 не са образувани. Отпадък с код 150110 е предаден на „Еко Аква Пур“ ЕООД, гр. София. Отпадъци с кодове 190801 и 190802 се предават на „Биострой“ ЕООД на базата на сключен договор. На обекта се съхраняват отпадък с код 200121 в помещение с ограничен достъп, към 31.12.2014 г. е налично количество 0.0035 т. За 2015 г. до момента на проверката няма образуван отпадък. За отпадък с код 200301 дружеството притежава заверен работен лист.
На обекта се извършва третиране на утайките с негасена вар. Има сключени 3 бр. договори със земеделски производители за предоставяне на утайките и договор с транспортна фирма.

3.4. Компонент „Води”

Дружеството оператор на ПСОВ – Благоевград договорира количеството и качеството на отпадъчните води на промишлените предприятия, заустващи в градската канализационна система, извършва и собствен мониторинг.

3.5. Компонент „Атмосферен въздух”

Извършена е реконструкция на биологичното стъпало на ПСОВ. За намаляване на неприятните миризми е извършена реорганизация на аерираните зони и промяна на режима на въздуходувната станция. Извършеното еднократно третиране на утайките с СаО, което е довело до отделяне на неорганизирани емисии на NH3 във въздуха.
В момента на проверката не се усещат неприятни миризми извън границата на обекта.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” - на основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС е дадено следното предписание, срокове и отговорници:
1. Да се актуализира оценката на безопасността за съхранението на опасните химични вещества и смеси, като бъдат отстранени допуснатите неточности. Копие от актуализираната оценка да бъде представена в РИОСВ - Благоевград. Срок: 30.05.2015 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок, и отговорник за неговото изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.