Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Благоустройствени строежи” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Благоустройствени строежи” ООД – гр. Благоевград

 

На основание заповед № 149/07.05.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.05.2015 г. е извършена проверка на място на обект „Производствена база“, находящ се в с. Изгрев, общ. Благоевград, експлоатиран от „Благоустройствени строежи“ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации, разположени на производствената площадката:
- асфалтова база;
- ТМСИ;
- бетонов център;
- авторемонтна работилница;
- автомивка.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е инфраструктурно строителство и благоустрояване, която е пряко свързана с добив и преработка на инертен материал, производство на бетонови смеси, асфалтобетон и циментови разтвори . Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 34-11/26.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.
Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване № 43720015/21.08.2009 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01—9/23.01.2015 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. След пречистване в локални пречиствателни съоръжения в Айдаровско дере се заустват два потока отпадъчни води: Поток № 1 – промишлени от ТМСИ и охлаждащи от асфалтова база, и Поток № 2 - промишлени от бетонов възел, автомивка и авторемонтна работилница. По-голямо количество от отпадъчните води се ползва в оборотен цикъл. Битово - фекалните отпадъчни води нямат връзка с водоприемник и постъпват в изгребна яма.
С вх. № 1204/31.03.2015 г. в РИОСВ – Благоевград, на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2014 г., като са приложени Протоколи от изпитване с резултати от извършван собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Не е констатирано отклонение на индивидуалните емисионни ограничения по показателите, заложени в разрешителното за заустване.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателните съоръжения, преди заустване в Айдаровско дере от двата пункта за мониторинг.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

На обект „Асфалтова база“ е монтирана асфалтосмесителна инсталация ДС – 158, оборудвана със съответните пречиствателни съоръжения.
Съгласно разпоредбите на Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр.64/2005 г.) за Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и източници с неподвижен източник на емисии, асфалтосмесителната инсталация подлежи на контрол чрез измервания. По време на проверката са представени Протоколи от изпитване, като резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии. Измерванията не са представени в РИОСВ – Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) и са валидни за 2013 и 2014 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.