Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„РОСИВО“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „РОСИВО“ ООД – гр. Благоевград

На основание Заповед № 162/18.05.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.05.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „РОСИВО“ ООД, находящ се в гр. Благоевград, местност „Старата гара“, имот с идентификатор 04279.620.17. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обекта включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с излезли от употреба гуми /ИУГ/;
● съоръжение за третиране на води, включително на дъждовната.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 31-14/26.05.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-251-0/08.03.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за обект разположен в гр. Благоевград и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) – за ИУМПС и ОЧЦМ, и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ.

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ са оформяни декларации и сертификати за произход.
Количествата на постъпващите отпадъци се определят с калибрирани измервателни устройства.

Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
● разполага се със собствена калибрирана везна за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС;
● налична е компютърна информационна система;
● основата на площадката е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на води, включително площадковите води;
● осигурени са съдове за съхраняване на генерираните отпадъци.

Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се съхраняван на закрито в пластмасови палети.

Дейности с ИУЕЕО:
ИУЕЕО се съхранява под навес върху непропусклива основа. Участъкът за ИУЕЕО попада на територията обхваната от обваловка Разполага се с везна за измерване на приеманото и предавано ИУЕЕО.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).
Приема (от лица регистрирани по Търговския закон) на отпадъци и предаването на отпадъци става при наличието на писмени договори с лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.
Количествата на постъпващите отпадъци се определят с калибрирани измервателни устройства.
3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„РОСИВО“ ООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-251-0/ 08.03.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 22.06.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Имайки предвид липсата на документи на площадката, от дружеството е изискано да представи допълнителна информация в срок до 16.02.2015 г.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.