Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Техноууд” ЕАД - гр.Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Техноууд” ЕАД - гр.Разлог

На основание заповед №151/08.05.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.05.2015 г. беше извършена проверка на място на „Техноууд” ЕАД- производствена площадка №1, находяща се на ул. „Христо Ботев” №79 и производствена площадка №2, находяща се на ул. „Гоце Делчев” №24 А, гр. Разлог.
Проверката е комплексна и се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
2.1. Производствена площадка, находяща се на ул. “Хр. Ботев” 79:
- дърворезен цех;
- цех “Греди;
- цех “Разкрой и пелети”;
- цех “Мебелен” (с лакозаливно);
- котелно отделение;
- склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси;
- складове за съхранение на отпадъци.
2.2. Производствена площадка, находяща се на ул. “Гоце Делчев” 24А:
- цех за кофражни платна;
- цех за прозорци (с бояджийно отделение);
- цех “Врати”;
- котелно отделение.
- централен склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси;
- складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на изделия от иглолистна и широколистна дървесина и пелети. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №25-06/15.05.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1 Производствена площадка на ул. „Христо Ботев“ №79:
- организирани източници от горивни процеси – котел тип „BIOTEC G 250“, с топлинна мощност 3.1 MW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци). Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г.
- организирани източници от производствена дейност - инсталация за производство на пелети със секция за сушене и мелене, подлежаща н контрол съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Сушилната секция има две изпускащи устройства, които са включени в едно общо, на което преди изпускане на емисиите в атмосферния въздух, е монтиран циклон. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух о от сушилня към инсталация за производство на пелети са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.
- емисии от летливи органични съединения от дейност нанасяне на покрития върху дървени повърхности. В РИОСВ - Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители през 2013 г.
- относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 70/2005 г.)
В цех „Мебелен” и цех „Греди” е изградена транспортна система за улавяне на дървесен прах и трици, които постъпват в 3 бр. силози. При проверката не са констатирани пропуски по системата, както и замърсявания извън границите на площадката.
През 2014 г. са извършени контролни измервания на еквивалентните нива на шум в околната среда по измерителен контур- няма нарушени норми.

3.1.2. Производствена площадка на ул. „Гоце Делчев“ № 24А:

- организирани източници от горивни процеси – котел тип „BIOTEC G 100“, с топлинна мощност 1.2 MW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци). Последните СПИ са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. Котелът не работи от 2 месеца.
- организирани източници от производствена дейност - емисии от летливи органични съединения (ЛОС) от дейност нанасяне на покрития върху дървени повърхности от цех „Врати и прозорци”. Нанасянето на покрития се извършва в лакозаливна инсталация с 2 (два) броя кабини за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумация на органични разтворители през 2014 г.

3.2. Направление “Опасни химични вещества“

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). На площадка №1 употребяваните в цех „Мебелен“ и цех „греди“ опасни химични вещества и смеси се съхраняват в малки количества, в специално обособено складово помещение, което е изградено и организирано в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност (ИЛБ) и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 год.).
В момента на проверката на площадка №2 работи само цех „Кофражни платна“, цех „Врати и прозорци“ не работи, поради липса на поръчки. Необходимите химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение- „Централен склад за химикали“, който е изграден и организиран в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани от производителите в съответните ИЛБ и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата. В склада е изградена и функционира адекватна вентилация, с което е изпълнено предписание №1 от част „ОХВ“ дадено при предходна проверка. Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т. 6, 7, 8, 9 и 10 от Наредбата, както и оценката по чл. 9 от нея. В РИОСВ- Благоевград е представена информация за вида и количествата на употребяваните на двете площадки химикали за 2014 г.

3.3. Фактор” Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците и заверени 8 броя отчетни книги - 1 бр. по Приложение № 4 и 7 бр. по Приложение № 2 от Наредба №1 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10/2013 г.).
Отчетните книги са заверени на 11.06.2013 г., както и към момента на проверката.
При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г. Липсва отчет за оползотворяване на отпадъците. През 2014 г. са предавани опасни отпадъци на «Феникс- Дупница» ООД, като са попълвани идентификационни документи.. Предаването на отпадъци се извършва въз основа на сключени договори.
Към момента се извършва оползотворяване на отпадък с код 03 01 05 на площадка №1. На площадката се разполага с дробилка - за получаване на дървесен чипс и котел. Дружеството се е насочило към провеждане на процедура по чл. 4, ал. 2 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) – за доказване за страничен продукт.
Дружеството произвежда дървесни пелети, които опакова и пуска на пазара, с което се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО, във връзка с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008 г.). Дружеството изпълнява задълженията си чрез организация по оползотворяване. Представя се Удостоверение от «Екопак България» АД, което е за периода 2011- 2017 г..

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.