Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

“Шербетов - М” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище „Кокошките“ в землището на гр. Хаджидимово, област Благоевград“

На основание Заповед №176/27.05.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.06.2015 г. се извърши планова проверка на място на находище „Кокошките“ в землището на гр. Хаджидимово, област Благоевград“ и съставен Констативен протокол №03-07/02.06.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото Решение по ОВОС №БД-04/2006 г. издадено от директора на РИОСВ - Благоевград и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 13 бр. условия от решението по ОВОС:
• ІІ.1. І.1. Възложителят да изготвя Годишни експлоатационни проекти и да ги съгласува с компетентните органи. Проектите да бъдат съобразени с утвърденото трасе на канализационен колектор на гр. Хаджидимово.
• ІІ.3. Планът да се съгласува с Регионална инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград и другите компетентни органи по околна среда.
• ІІ.4. Да се изпълняват предвидените мерки за ограничаване възможностите за замърсяване с машинни масла и нефтопродукти от строителните машини.
• ІІ.5. Да се осигури обезопасяване на складовата база за съхранение на течни суровини, съдържащи опасни вещества в т.ч. нефтопродукти.
• ІІ.6. Да се осигурят химически тоалетни на определените по проект места.
• ІІ.8. Да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград, съгласуван със съответната Общинска комисия за защита от бедствия и аварии, План за действие при аварийни ситуации, в който да се отчете и вероятността от възникване на природни бедствия.
• ІІІ.2. Експлоатационната дейност на находището да отговаря на изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005г.) за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел осигуряване спазването на нормите за допустими емисии на прахообразни вещества от ТМСИ по чл. 11 от Наредбата и за ограничаване на емисиите прахообразни вещества от добивните дейности, товарене, транспорт и обработване на добитата скална маса, в т. ч.:
- 2.1. да не се допуска претоварване на транспортните средства със строителни материали и разпиляването им при транспортиране. Пътищата по маршрута да се поддържат чисти;
- 2.2. да се поддържат в техническа изправност добивната, транспортна и преработваща техника;
- 2.3. да се сведе до минимум работата на празен ход на двигателите с вътрешно горене;
- 2.4. да се използват горива с ниско съдържание на сяра;
- 2.5. да се осигурява своевременно почистване и да се извършва оросяване на площадката на ТМСИ, насипището, вътрешнокариерните пътища и основния път до бетонов център Г. Делчев, през сухите месеци на годината.
• ІІІ.4. Да се изпълнява утвърдения План за собствен мониторинг.
• ІІІ.5. Да не се допуска утъпкване, сеч на дървета и храсти, замърсяване и унищожаване на съседни земеделски земи извън концесионната площ и такива граничещи с ползваните пътища.
• ІІІ.8. Да се осигурява пречистване на отпадъчните води формирани на територията, засягаща инвестиционния проект.
• ІІІ.10. До една седмица след започване на дейността на обекта, да се подадат в РИОСВ-Благоевград необходимите документи за извършване на класификация на генериращите се отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн.ДВ, бр.44/2004г.).
• ІІІ.11. Отпадъците да се предават за последващо оползотворяване и/или обезвреждане въз основа на писмени договори само на лица притежаващи изискваните документи по чл.12 от Закона за управление на отпадъците (обн.ДВ, бр.86/2003г.).
2.2 Проверени са 6 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки:
• 2. Редовно оросяване на промишлената площадка и пътищата в кариерата.
• 10. Да се поставят надписи, заграждения и нощно осветление на всички рискови места.
• 12. Да се осигури своевременно почистване и да се извършва оросяване на площадката на ТМСИ, насипището, вътрешно-кариерните пътища и основния път, по които се извършва транспорт на добитото полезно изкопаемо, през сухите месеци на годината.
• 13. На територията на обекта да не се изгражда склад за гориво-смазочни материали (ГСМ). Обслужващите дейности на автомобилния парк (смяна на масла, акумулатори, гуми и др.) да се извършват на специализирани за целта места, извън територията на находището.
• 15. Да не се допуска претоварване на транспортните средства със строителни материали.
• 17. Да се води отчет на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №03-07/02.06.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:
При проверката се установи, че към момента не се извършват добивни работи, добив е извършван през месец април 2015 г. На площадката няма изградена ТМСИ. Добитият материал от находището е преработен в съществуваща ТМСИ – Блатска, разположена на левия бряг на реката.

3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решение по ОВОС №БД-04/2006 г.

Изготвят се годишни работни проекти и се съгласуват с компетентните органи, за 2015 г. работният проект е съгласуван с МИЕ. Концесионната площ е маркирана. Планът за собствен мониторинг е съгласуван с РИОСВ. На обекта няма изграден склад за гориво-смазочни материали. Осигурена е химическа тоалетна. Представен е План за действие при аварийни ситуации. Не се констатира замърсяване и нарушаване на земи извън кариерата. На обекта няма изградена ТМСИ, предвид това не се извършва заустване на отпадъчни води и не се образуват отпадъци.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС №БД-04/2006 г.

Кариерата е обособена като обект, поставена е ограда от мрежа на площта, на която се извършва добив. На територията на обекта няма изградена изграден склад за гориво-смазочни материали, обслужването на автомобилите се извършва в специализиран сервиз извън находището. На обекта не се образуват отпадъци.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените мерки от решението по ОВОС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.