Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Карол- Фернандес Мийт” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Карол- Фернандес Мийт” ООД - гр. Благоевград

На основание заповед № 153/08.05.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.05.2015 г. беше извършена проверка на място на обект “Предприятие за производство на месни продукти“, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 1, експлоатиран от “Карол- Фернандес Мийт” ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- колбасарски цех с прилежащи складове;
- компресорна станция;
- климатични и хладилни инсталации;
- паро-котелна централа (ПКЦ);
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- помещения/места за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор “Отпадъци”
Дружеството е притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта. Същите се съхраняват разделно на определени за целта места. В РИОСВ - Благоевград са заверени 11 бр. отчетни книги за генерираните отпадъци по Приложение № 1 на 17.06.2013 г. Същите се водят с пропуски, като по време на проверката са дадени устни указания, относно стриктно спазване на изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Представят се договори с фирми за предаване на съответните отпадъци. Годишните отчети за отпадъците за 2014 г. са изпратени в ИАОС гр. София. При преглед на същите е установено, че на обекта се съхраняват отпадъци над три години.
За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО дружеството членува в колективна организация „Екобулпак“ АД.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници от горивни процеси

В ПКЦ са разположени 2 броя котли. Котел № 1 е преустроен на природен газ. Отработените газове се изпускат през самостоятелно изпускащо устройство (комин). Последните собствени периодични измервания (СПИ) са проведени през 2012 г. и са валидни за 2012 и 2013 г. До момента на проверката не са представени протоколи от измерване на емисии. Съгласно чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. дружеството има задължения да извършва СПИ не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. С тези действия е нарушен чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).
3.2.1. На обекта се експлоатират 17 броя стационарни климатични и хладилни инсталации- 9 бр. със съдържание на охлаждащ агент R 22, всяка по 60 кг и 8 бр. със съдържание на R 404 А в количества от 12 кг до 50 кг. При проверката се представят 17 бр. досиета на системите. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове. Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на непълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (R 22). За целта е необходимо R 22 да бъде изведен от употреба. Излезлият от употреба R 22 да бъде класифициран като опасен отпадък с код 14 06 01, съгл. Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, след което да бъде предаден на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейност с код D14. Дейността по извеждане на R 22 да бъде отразена в Досието на системата и да бъде представен в РИОСВ – Благоевград годишен отчет в срок до 15.02. 2016 г.
Представен е годишен отчет в РИОСВ- Благоевград. Съгласно представеният годишен отчет и при проверка на досиетата на системите е констатирано, че 3 бр. от инсталациите със съдържание на R 22, всяка по 60 кг са недействащи.
От 01.01.2015 г. се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Съгласно чл. 4 на същия на проверки за течове подлежи оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС и отчитане на предписание в КП № 37-08/20.10.2014 г. При проверката е установено, че предписанието е изпълнено – внесена е изисканата информация, но същата касае само количествата опасни смеси, които са изразходвани като почистващи и дезинфекционни смеси.
Газьолът се съхранява в цистерна, машинните масла се съхраняват в работилницата, а дезинфектантите и почистващите препарати в специален склад. При проверката е установена, че в складовите помещения няма разливи и химичните смеси се съхраняват в плътно затворени опаковки.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Отпадъци“
1. Отпадъците, съхранени на обекта над три години да се предадат за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по реда на чл. 35 от ЗУО. Срок: 30.06.2015 г. Отг.: Управител

Относно фактор “Опасни химични вещества”
1. Да се актуализира оценката на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Копие от същата да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 10.06.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.