Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ПИРИН-ТЕКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИН-ТЕКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 142/04.05.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.05.2015 г. се извърши проверка на място на шивашка фабрика собственост на “Пирин-текс” ЕООД, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 50.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствени цехове- 4 бр.;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- помещения за събиране и съхранение на отпадъци;
- багрилен и перален цех, с прилежащи пречиствателни съоръжения;
- стационарни климатични инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 24-09/28.05.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Заповед № г. 142/04.05.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството, съгласно изготвения инвентаризационен списък употребява 58 вида опасни химични вещества и смеси, част от които са предназначени за поддръжка на машините и съоръженията и почистване на петна в шивашките и кроялни цехове, друга част са предназначени за нуждите на перален и багрилен цех.
За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
На обекта е налична документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). В съответствие с изискванията на чл. 9 от цитирана наредба дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. При направената проверка на организацията на съхранението на химикалите на обекта се установи, че те се съхраняват в седем специално обособени за целта помещения – склад за ензими и омекотители, склад за соли, склад за киселини, склад за химикали за почистване на петна и контактни и силиконови аерозоли, склад за масла и етилов алкохол, склад за почистващи препарати и втори склад за соли.
Помещенията за съхранение на ОХВ и смеси са изградени и организирани в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани от производителите в информационните листове на всеки химикал, както и в съответствие на изисквания на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2. Фактор „Екологична отговорност”

За дейностите извършвани от дружеството попадащи в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.), по т. 2 - дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО и т. 4 - извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г., с последни изменения ДВ, бр.84/2012 г.)., има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредсвена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта е констатирано пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство.