Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 172/26.05.2015 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.06.2015 год. беше извършена проверка на място на обект “Меркез” ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ж.к. Промишлена зона, м. “Мочура”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Хладилни и климатични инсталации;
- Склад за опасни химични вещества;
- Складове за съхраняване на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 45-24/11.06.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.).
При проверката се установи, че на обекта се употребяват опасни химични вещества и смеси, предназначени за измиване и дезинфекция на работните помещения, работните повърхности и работните съдове.По-голямата част от тези химикали са биоцидни препарати. За тяхното съхранение е изградено и организирано специално помещение, което е в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност /ИЛБ/ и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наребдата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Помещението е с ограничен достъп и адекватна вентилация. В него е преустановена връзката с градската канализация и са налични абсорбенти.
Дружеството е изготвило и поддържа актуални документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба. Изготвена е и се представя оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от същата наредба. При направения преглед на достоверността на информацията отразена в проверката се установиха пропуски в информацията по т. 6, т. 6.1. и таблица 6.2., което налага актуализацията на същата, с цел тяхното отстраняване.

3.2. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедурата за класификация на генерираните от дейността си отпадъци, като е заверило в РИОСВ-Благоевград работни листове за отпадъци с кодове: 020202, 020204, 150101, 150102, 150110*, 150202*, 200121*.
В РИОСВ-Благоевград са заверени 5 бр. отчетни книги за отпадъците по Приложение №1, които се водят съгласно нормативните изисквания.
Към момента на проверката отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване, като са обособени складови помещения, които са обозначени със съответния код. Опасните отпадъци се съхраняват в складови помещения с ограничен достъп.
Спазва се изискването разписано в чл. 8 ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) за предаване на производствените отпадъци. При предаване на опасни отпадъци се оформя идентификационен документ.
Годишните отчети за отпадъците, генерирани от дейността за 2014 г. са подадени към ИАОС в законоустановения срок.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството изпълнява задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване, за което се представя удостоверение № 882/01.01.2006 г. с „Екопак България“ АД, гр. София.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.