Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„МАО - 2” ООД - с. Краище, общ. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАО - 2” ООД - с. Краище, общ. Белица

На основание Заповед №183/04.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.06.2015 г. се извърши проверка на място на производствената площадка собственост на “МАО-2” ООД, находяща се в с. Краище, общ. Белица, ул. „Двадесета“ №13.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности:
- Формулиране на химични смеси /производство на бронз/, разфасовка на химични вещества и смеси;
- продажба на дребно на бои, лакове и строителни материали;
- производство на алуминиева и PVC дограма.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 53-24/23.06.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с посл. изм. и ДВ, бр. 84/2012 г.) и във връзка със Заповед №183/04.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград.
Основната дейност на дружеството е производство на корозионноуснойчив и топлоустойчив сребърен лак за печки, разфасоване на химични вещества и смеси (спирт за горене и газ за осветление, разредител АМВ и ацетон).
Всички употребявани на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са организирани в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ) и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава актуални ИЛБ. За химичните смеси, за които дружеството се явява формулатор (златен и сребърен корозионноустойчив и топлоустойчив лак за печки), дружеството е изготвило собствени ИЛБ, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент (ЕО) 1907/2006г. – REACH и в съответствие и изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
Изготвени са и са актуални към момента на проверката документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, както и оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси, съгласно чл. 9 от цитираната наредба.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Произведеният продукт - корозионноуснойчив и топлоустойчив сребърен лак за печки, се реализира на вътрешния пазар и в Република Македония като през 2014 г. не е извършван износ. В момента на проверката не се извършва дейност.
Съгласно параграф 15, т. 1 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти /Наредбата/(ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.) дружеството пуска на пазара сребърен лак за печки, който спада към категорията „Бои и лакове“, подкатегория „и“ ( еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органичен разтворител ).
Продуктът е етикетиран съгласно изискванията на Приложение №5 към чл. 5 от Наребдата и отговаря на изискванията за максимално допустимо съдържание на ЛОС (извършени са анализи в акредитирана лаборатория).
В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за пуснатите на пазара продукти през 2014 г.
Производството на „сребърен лак“ попада за контрол и по Наредба №7/2003 г., за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г.) – т. 17 от Приложение №2 – „Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила“. Не превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители от 100 т/год., съгласно представената декларация.
В РИОСВ-Благоевград е извършило регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

3.3. Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
Дружеството има заверени в РИОСВ-Благоевград работни листове за класификация на отпадъци с кодове 120101, 120105 и 150101. Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване.
На обекта се представя отчетна книга по Приложение №3 на отменената Наредба №9 (ДВ, бр. 95/2004 г.), която се води редовно.
Образуваните от дейността отпадъци се предават на лица, които имат решения, издадени по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/)ДВ, бр. 53/2012 г.).
Годишните отчети за отпадъците за 2014 г. са внесени в ИАОС в законоустановения срок.
Дружеството е производител на опакована стока, която пуска на вътрешен пазар и се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО. Дължимата продуктова такса се заплаща към организация по оползотворяване, като се представя удостоверение за участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО.
3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Проверката е на основания на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/(ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).
Дейността на дружеството по формулиране на химични смеси – златен и сребърен лак за печки, и съхранението им попада в Приложение №1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ, за която дейност се изисква собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети по реда на Приложение №1 от Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.
По време на проверката не се представя оценка.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”
Да се представи в РИОСВ-Благоевград за заверяване отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци по Приложение №1 на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Срок: 30. 07. 2015 г. Отг. : Управителя
4.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение и писмено уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 23.07.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срокове за тяхното изпълнение.