Съдържание

Посетители

В момента има 478  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Биляна нитуеър” ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Биляна нитуеър” ЕООД - гр. Петрич

На основание заповед № 186/08.06.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.06.2015 г. беше извършена проверка на място на обект “Предприятие за производство на трикотажни изделия”, находящ се в град Петрич, ул. “Цар Симеон” № 70, експлоатиран от “Биляна нитуеър” ЕООД гр.Петрич.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех “Плетачен” ;
- Цех „Конфекция“;
- Цех „Водно-отоплителна обработка“;
- Цех „Багрилен“;
- ПСОВ - за пречистване на производствени отпадъчни води;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Към момента на проверката производствената дейност се извършва от „Биляна нитуеър“ ЕООД, наемател на машини, съоръжения, офис оборудване, мебели, моторни превозни средства и други, съгласно сключени писмени договори от дата 14.02.2013 г.
Основна производствена дейност - производство на готови изделия от плетива.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 28-10/24.06.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води”.

Дружеството притежава разрешително за водоснабдяването на обекта с вода за промишлени нужди, издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Относно отпадъчните води, които се заустват в канализацията, дружеството има сключен договор с „ВиК“ ЕООД гр. Петрич. Съгласно договора дружеството извършва един път годишно собствен мониторинг на отпадъчните води.
Пречистването на отпадъчните води се извършва в ПСОВ, разположена на производствената площадка. Съгласно договор за наем ПСОВ се експлоатира от „Биляна нитуеър“ ЕООД гр. Петрич, считано то 17.03.2014 г.
Води се лабораторен дневник за контрол по показателя pH на отпадъчните води.
По време на проверката са представени резултати от собствен мониторинг за периода м. февруари – м. май 2015 г., извършен от акредитирана лаборатория. Резултатите от мониторинга показват спазване на допустимите норми за градска канализация.
ПСОВ към багрилния цех работи и е в добро техническо и експлоатационно състояние. Не са констатирани нарушения по време на проверката.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“.

Дружеството експлоатира ПКЦ за нуждите на производствения процес и за отопление през зимния сезон.
В ПКЦ са инсталирани 3 бр. котли, два от които изгарят природен газ, а един на нафта, който се ползва като резервен през зимния период.
Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2013 г. и не са валидни за 2013 г. и 2014 г. Дружеството е предприело действия за извършване на СПИ през м. септември 2015 г.
За климатизация на производствените помещения дружеството е ползвало 4 бр. климатични системи със съдържание на охлаждащ агент R407C. На инсталациите са въведени досиета на системите съгласно изискванията.
През м. август 2014 г., поради авария са демонтирани вентилаторите на инсталациите, които не работят и към момента.
Считано от 01.01.2015 г. е в сила регламент № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове. Съгласно чл. 4 от регламента, на проверки за течове подлежи оборудване, съдържащо флуорсъдържащите парникови газове. След пресмятане на потенциала на глобално затопляне, проверките за течове се запазват 1 път годишно.

3.4. Фактор „Опасни химични вещества”.

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2010 г.). При проверката се установи, че в своята производствена дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси. За тях на обекта са налични
информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 то Регламент (ЕО) № 1907/2006 и в съответствие с изискванията на CLP регламента. Тези химикали се съхраняват в две помещения, обособени и организирани в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в съответните ИЛБ и с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).
Химикалите, необходими за ежедневната работа на цех „Водно-отоплителна обработка“ се съхраняват в кухня багрила, а тези необходими за работата на ПСОВ – на площадката на ПСОВ.
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната Наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, по чл. 9 от нея.
По отношение на веществата, предмет на ограничаване съгласно Приложение XVII на REACH, след направената проверка на ИЛБ на химикалите, употребявани на обекта и на инвентаризационния списък на употребяваните и съхраняваните на обекта химикали, се установи, че сред тях има 4 азобагрила. В тази връзка до края на на 2015 г. РИОСВ – Благоевград ще възложи на акредитирана лаборатория извършване на анализ на проби на влакна от прежди, багрени с тези багрила на обекта.

3.3. Фактор „Отпадъци“.

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 040222, 040299, 150101, 150102, 150110 и 200121.
При проверката е установено, че за отпадъците има обособени места за съхраняване, като за опасните отпадъци са местата са с ограничен достъп.
На обекта се водят 6 бр. отчетни книги по приложение № 1, като същите са заверени в РИОСВ – Благоевград на 03.01.2014 г. При прегледа на същите не са установени нарушения. Представени са изисканите документи. Дружеството не се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО. Дружеството не пуска на вътрешния пазар опакована стока, а входящата продукция се закупува от български доставчици.
При проверката е представен годишен отчет за 2014 г., но същият е изготвен по Наредба № 9, която е отменена.
По време на проверката са дадени устни указания относно спазване на изискванията на Наредба № 1 за реда и образците по които предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр. 51/2014 г.).

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“.

Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г. с изм. и доп. Предмет на дейност – производство на готови изделия от плетива.
За нуждите на производството се употребяват и съхраняват химични вещества и смеси, която дейност попада в обхвата на приложение 1 към чл. 3 т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
На основание чл. 3(1) от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение следва дружеството да има налична собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.
По време на проверката е представена собствена оценка от януари 2011 г. на „Биляна трико“ АД гр. Петрич. От 14.02.2013 г. обекта се експлоатира от „Биляна нитуеър“ ЕООД по договор за наем за сгради, машини и съоръжения.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
по „КПКЗ, ЕО и ДА“
1. Да се извърши актуализация на собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, поради настъпили промени в управлението на обекта. Писмено да се уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок – 10.07.2015 г. Отг. - Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено писмено предписание и поставен срок за изпълнение в КП № 28-10/24.06.2015 г.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.