Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„БУМАР” АД - гр.Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” землище на с.Илинденци, община Струмяни, собственост на „БУМАР” АД - гр.Сандански

На основание Заповед № 194/15.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.06.2015 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • производствена площадка;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • отвеждащ канал и точка на заустване на отпадъчни производствени води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Няма промяна в предмета на дейност и обема на производство спрямо предходната
проверка през 2014 г. Годишно се обработват около 1500 м3 скален материал основно мрамор. Извършват се обичайни операции по разбичване на блокове, обрязване, полиране.Отпадъкът е около 20-30 % от общото количество материал. Шламът след изсушаване се извозва за депониране на табана в местност Пушовец. Отпадъчната скална маса се преработва в мелница до мраморно брашно. Последното се продава на трети лица за влагане в други производства.

3.1 Компонент “Земи и почви”

Производствената площадка е с площ около 30 дка.
От извършена проверка на основната производствена площадка, прилежащите на нея земеделски земи и земите край отвеждащия канал за отпадъчни производствени води, е установено следното:
-няма нарушени или замърсени земи в близост до производствената площадка;
-силно запрашаване на въздуха в района на площадката и извън нея /в деня на проверката времето е сухо и ветровито/;
-в края на 2014 г. е извършвано почистване на открития отвеждащ канал за отпадъчни производствени води от наслоените утайки от мрамор;
-не са констатирани нарушени и замърсени земи в близост до канала.

3.2 Компонент “Води”

Дружеството притежава Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120043/25.02.2010 г. с продължен срок на действие до 2020 г.
съгласно Решение № ПО-01-71/07.04.2014 г. на директора на Басейнова дирекция „ЗБР“-Благоевград.
От пункт № 1 /пункт за мониторинг на отпадъчни води/ след утаителя, преди заустване в открития отвеждащ канал, е взета проба от отпадъчни промишлени води за изпитване.
Във връзка с изпълнение на условията в посоченото по горе разрешително, в РИОСВ Благоевград е внесен доклад за извършен мониторинг през 2014 г. /вх. № 1100/26.03.2015г./
Съгласно представените резултати /лабораторни протоколи/ индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ се спазват.Изпитването на отпадъчните води е извършено от акредитирана лаборатория „Евротест контрол“ ЕАД, пробите са предоставени от дружеството.
Резултатите от извършения мониторинг на РИОСВ Благоевград, показват спазване на ИЕО.
Пречиствателното съоръжение /утаител/ е в добро експлоатационно и техническо състояние.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

С изключение на констатацията за запрашаване на атмосферния въздух в района на производствената площадка и извън нея в условията на силен вятър, други несъответствия с екологичното законодателство не са констатирани. Необходими са допълнителни мерки за организация на производствената площадка за намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха с прах при неблагоприятни атмосферни условия.